Chiropterologický seminár

Chiropterological Seminar

Penzión Jozefína | Krásnohorská Dlhá Lúka
14-15. október 2022

Vážení priaznivci netopierov,
je nám veľkou cťou vás pozvať na Chiropterologický seminár 2022, ktorý organizuje Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku. Cieľom seminára je osobná výmena nadobudnutých znalostí a praktických skúseností v oblasti výskumu a ochrany netopierov na Slovensku a v okolitých krajinách.

Dear bat friends,
it is our great pleasure to welcome you to the Chiropterological Seminar 2022, organised by the Slovak Bat Conservation Society (SON). The aim of the seminar is personal exchange of acquired knowledge and practical experience in research and protection of bats in Slovakia and neighbouring countries.

Miesto | Venue

Penzión Jozefína sa nachádza v nádhernom horskom prostredí Národného parku Slovenský kras. Je situovaný pod lesom, na okraji malebnej obce s názvom Krásnohorská Dlhá Lúka. Seminár sa bude konať v priestrannej spoločenskej miestnosti penziónu. K dispozícii je ubytovanie v jedno-, dvoj- a štvor-lôžkových izbách. K dispozícii sú tiež prístelky. Parkovanie pre účastníkov seminára je zdarma.

Pension Jozefína is situated in a beautiful mountain environment of the Slovak Karst National Park. It is situated under a forest, on the edge of the village Krásnohorská Dlhá Lúka. The seminar takes place in the spacious common room of the guest house. Accommodation is provided in single, double and four-bed rooms. Extra beds are also possible. Free parking is available in the parking lot for the seminar participants.

Poloha | Location

Program | Programme

Seminár bude rozdelený do dvoch dní.
Prvý deň (piatok) bude určený pre stretnutie členov SON. Členská schôdza bude zahŕňať prezentáciu aktuálnych činností SON (výročné správy, finančná správa), voľby výboru SON a spoločné diskusie na dôležité témy: tvorba nového katalógu zimovísk, priebeh monitoringu a analýza metodík, mapovanie predmetov ochrany v územiach európskeho významu v rámci projektu LIFE IP, poskytovanie odborného poradenstva pre verejnosť, možnosti realizácie praktických ochranných opatrení, podania nových grantov a i.
Druhý deň (sobota) bude venovaný prezentovaniu príspevkov. Táto časť seminára je určená pre širokú odbornú verejnosť – pracovníkov z oblasti vedy a výskumu, zástupcov ŠOP SR ale aj sympatizantov SON a kolegov zo zahraničia. Účastníci budú mať možnosť vypočuť si odborné prednášky z aktuálneho výskumu a ochrany netopierov na Slovensku a zapojiť sa do diskusií o rôznych aspektoch tejto problematiky. K dispozícii bude aj priestor pre výmenu publikácií a ostatných materiálov medzi účastníkmi seminára. Na záver je naplánovaná odborná terénna exkurzia.
Presný program seminára bude závisieť od počtu zaregistrovaných príspevkov. Podrobný program bude zverejnený začiatkom októbra.

The seminar will be divided into two days.
The first day (Friday) will be dedicated to the general meeting of SON. The general meeting will include a presentation of the current activities of SON (annual reports, financial report), elections to the committees of SON and joint discussions on important issues.
The second day (Saturday) will be dedicated to the presentation of papers. This part of the seminar is addressed to the professional audience, but also to SON sympathisers and colleagues from neighbouring countries. Participants will hear various presentations on bat research and conservation in Slovakia and will have the opportunity to participate in discussions on a wide range of topics. There will also be a space for exchange of literature and other materials between participants.
An excursion is planned after the congress. The schedule of the programme depends on the number of registered presentations. Further details will be announced in early October.

Prezentácie | Presentations

Dĺžka jedného príspevku je 15 min + 5 min diskusia. Odporúčaný formát prezentácie je .ppt alebo .pdf.

Length of the presentation is 15 min + 5 min for discussion. Please prepare your presentations in .ppt or .pdf format.

Piatok | Friday, 14. október
Príchod a ubytovanie účastníkov | Arrival and board of participants
13:00–20:00, Členská schôdza SON | Meeting of SON members

Sobota | Saturday, 15. október
8:00 – 17:00, Prezentácia príspevkov | Presentation of papers
18:00 – 21:00 Večerná vychádzka do terénu | The evening field trip

Registrácia | Registration

Najneskorší termín registrácie a prihlásenia príspevkov je 30. september 2022.
Kliknite sem pre REGISTRÁCIU. Úspešná registrácia Vám bude potvrdená e-mailom. Seminár je bez registračných poplatkov.
Po zaregistrovaní, bude na Váš e-mail doručená predfaktúra vo formáte PDF, zahrňujúca sumu za Vami vybrané ubytovanie a stravu. Predfaktúra musí byť uhradená len bankovým prevodom v mene Euro (EUR), na číslo účtu (IBAN), ktorý bude uvedený na predfaktúre. Členom a aktívnym sympatizantom SON bude hradená celá alebo veľká časť týchto výdavkov z projektu LIFE+ Podkowiec Towers (LIFE20 NAT/PL/001427).

The deadline for registration and abstract submission is 30 September 2022.
Click here for REGISTRATION. Successful registration will be confirmed by email. There is no registration fee for the seminar.
A proforma invoice in PDF format, which includes the amount for the selected accommodation and meals, will be emailed to you after registration. This proforma invoice is to be paid by bank transfer only. The payment must be made in Euro (EUR) to the account (IBAN) indicated in the invoice.

Večerná vychádzka do terénu | Evening field trip

Krátka večerná vychádzka do terénu bude trvať približne dve hodiny a účasť na nej je dobrovoľná a bez poplatku. Môžeme sa spoločne dohodnúť a skonzultovať s pracovníkmi NP Slovenský kras, ktoré miesto v blízkom okolí by bolo zaujímavé navštíviť. K dispozícii je napr. vstupný portál Krásnohorskej jaskyne alebo vodné plôšky v okolí, pri ktorých môžeme zrealizovať monitoring pomocou detektorov alebo odchyt netopierov. V prípade záujmu môžeme zorganizovať nedeľnú exkurziu do Krásnohorskej jaskyne.

The short evening excursion will last about two hours and participation is voluntary and free of charge. We can coordinate together with the staff of the Slovak Karst National Park which place nearby would be interesting to visit. For example, there is the entrance portal of Krásnohorská Cave or water areas nearby where we can do monitoring with detectors or mist-netting of bats. In case of interest we can organize a Sunday excursion to Krásnohorská cave.

Kontakt | Contact

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať | Feel free to ask your questions using this form


Tešíme sa na vás v Krásnohorskej Dlhej Lúke | We are looking forward to see you at Krásnohorská Dlhá Lúka!
V mene organizačného výboru | On behalf of the Organizing Committee
Denisa Löbbová, Milan Hrivňak & Peter Kaňuch