Eurobats Monitoring Workshop, Londýn

Podľa dohovoru EUROBATS o ochrane netopierov je potrebné netopiere nielen zabezpečiť ochranu netopierov, ale aj zisťovať dlhodobo a pravidelne stav jednotlivých druhov - monitorovať. V súčasnosti sa dokončujú smernice ako by mal takýto monitoring prebiehať. Pracovná skupina pre monitoring v rámci EUROBATS sa stretla...

Podľa dohovoru EUROBATS o ochrane netopierov je potrebné nielen zabezpečiť ochranu netopierov, ale aj zisťovať dlhodobo a pravidelne stav jednotlivých druhov - monitorovať. V súčasnosti sa dokončujú smernice ako by mal takýto monitoring prebiehať. Pracovná skupina pre monitoring v rámci EUROBATS sa stretla 4.–5. 4. 2006 blízko Londýna v starom kaštieli – Juniper Field Hall Centre, aby počas dvoch dní diskutovala o pripomienkach k návrhu smerníc. Stretnutie veľmi dobre pripravila britská skupina pre ochranu netopierov - Bat Conservation Trust (BCT). Spolu 26 účastníkov zo 16 krajín dopĺňalo svoje poznatky a skúsenosti a hlavne upozorňovali na regionálne odlišnosti v spôsobe života netopierov a možnostiach ich monitoringu. Podrobne sa hodnotili jednotlivé metódy - hlavne ich vplyv na populácie netopierov. Monitoring by mal dlhodobo sledovať hlavne populačné trendy jednotlivých druhov a ich rozšírenie. Jednoznačne sa odsúhlasilo uprednostňovanie takých metód, aby netopiere boli čo najmenej stresované. Pri niektorých druhoch, zvlášť lesných netopierov, je však spektrum použiteľných metód obmedzené. Smernice sa budú dokončovať, je potrebné zapracovať všetky pripomienky.

Počas druhého dňa sa pracovalo na príprave celoeurópskeho projektu monitoringu netopierov. Začať by sa malo s monitoringom zimovísk a neskôr ho dopĺňať aj o ďalšie metódy. Na financovanie monitoringu sa plánuje pripraviť spoločný projekt, ktorému bude predchádzať prípravný projekt.

Martin Ceľuch

Návrh smerníc na stiahnutie tu