Zahájili sme implementáciu projektu HUSKROUA /1702/6.1/0021 BAT4MAN

Hlavným cieľom projektu BAT 4 MAN je podpora udržateľného využívania životného prostredia v cezhraničných regiónoch Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny spoločnou ochranou netopierov v rámci aktívnych ochranárskych opatrení, kampaní na zvýšenie povedomia verejnosti a šírením príkladov dobrej praxe pre miestne komunity.

Zahájili sme implementáciu projektu HUSKROUA /1702/6.1/0021 BAT4MAN

 Tlačová správa BAT4MAN
Zvyšovanie environmentálneho povedomia v miestnych komunitách spoločnou ochranou netopierov v cezhraničných regiónoch Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny

Projekt je v súlade s účelom a cieľmi programu účinnou cezhraničnou spoluprácou partnerov, ktorá iniciuje pokrok v oblastiach existujúcich environmentálnych problémov a podporuje zachovanie a trvalo udržateľné využívanie spoločných prírodných hodnôt v cezhraničnej oblasti.

Projekt vedie Asociácia E-Consult Satu Mare v spolupráci s Ústavom ekologických a náboženských štúdií, Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku a Birdlife Hungary. Projekt je financovaný prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce ENI 2014 - 2020 Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny.

Rozpočet projektu je: 449 635,07 EUR z toho príspevok EÚ je 404 671,56 EUR.

Podrobnosti o projekte: Tento projekt sa zrodil v dôsledku negatívneho postoja veľkej skupiny miestnych obyvateľov v prihraničných oblastiach k netopierom. To môže viesť k degradácii prírodných zdrojov a zvrátiť udržateľnosť ekosystému na cieľových územiach Maďarska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny.

Netopiere sú kľúčovým prvkom ekosystému, pretože sú priamo zodpovedné za kontrolu poľnohospodárskych škodcov (živia sa hmyzom). Netopiere sa vďaka mýtom a rozprávkam vytvoreným ľuďmi stávajú predmetom predsudkov. Vyhynutie čo i len jedného druhu netopiera spôsobí obrovské ekologické straty a rozsiahly kolaps ekosystému.

Tento projekt sa bude konkrétne zameriavať na ochranu netopierov v cieľovom regióne ochranárskymi aktivitami ako sú:

  • správne vyhodnotenie ohrozených populácií netopierov,
  • vytvorenie alternatívnych úkrytov pre kolónie netopierov (búdky pre netopiere, „tepelné, resp. mikroklimaticky stabilné” komory),

Zameria sa tiež na ochranu kultúrnych hodnôt, akou je ochrana náboženských predmetov v kostoloch (čistenie priestorov kostolov od netopierieho guána).
Budú realizované akcie pre verejnosť ako napríklad: mobilná výstava, spoločné semináre o výrobe búdok pre netopiere s miestnymi obyvateľmi, dokumentárny film venovaný netopierom.
Výsledky sa budú šíriť prostredníctvom tlačených materiálov (príručka a materiály pre deti), prostredníctvom webovej stránky a sociálnych médií (FB) a upozorňovacími a náučnými tabuľami (kostol priateľský k netopierom).
Naše cieľové skupiny - kňazi, eparchie, správcovia kostolov, mimovládne organizácie, miestni obyvatelia - si budú uvedomovať dôležitosť netopierov a ich ochrany.
Je to inovatívny projekt, pretože partneri v štyroch krajinách budú konať synchronizovane, vymieňať si príklady dobrej praxe a pritiahnu veľa miestnych obyvateľov do aktivít na ochranu netopierov, zdieľať svoje znalosti a zviditeľňovať projekt profesionálne nielen na úrovni krajiny, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Denisu Lobbovú – goblin.denn@gmail.com, predsedníčka  Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku, manažérka projektu.

Tlačovú správu v slovenčine vo formáte pdf. si stiahnete TU

Tento materiál bol vytvorený s finančnou podporou Európskej únie. Za jeho obsah sú výhradne zodpovední príjemcovia projektov a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.

Netopiere

NetopiereNetopiere Netopiere