Medzinárodné sympózium o netopieroch ako bioindikátoroch

V dňoch 5. až 7. decembra 2012 sme sa zúčastnili v Španielsku medzinárodného sympózia International Symposium on Bats as Bioindicators...

V dňoch 5. až 7. decembra 2012 sme sa zúčastnili v Španielsku medzinárodného sympózia International Symposium on Bats as Bioindicators. Uskutočnilo sa v blízkosti Barcelony v regionálnom múzeu v Granollers a zamerané bolo na diskusie o možnosti využitia netopierov ako indikátorov zmien v prostredí. V rámci plenárnych prednášok sa problematika analyzovala z rôznych aspektov a na rôznej geografickej úrovni (napríklad netopiere a globálne klimatické zmeny, indikácia syndrómu bieleho nosa, národný monitorovací program vo Veľkej Británii, toxické polutanty a netopiere). Na seminári sme prezentovali aj dva postery. Jeden bol venovaný analýze zmien v Karpatskom a Panónskom areáli Hypsugo savii, ktorý sa na území Slovenska vyskytuje v mestskom prostredí v bytových domoch. Druhý poster sme venovali konceptu a realite pravidelného monitoringu netopierov na Slovensku. Súčasťou tohto posteru bol aj návrh metodiky monitoringu Nyctalus noctula pomocou kvadrátových sietí v mestskom prostredí. Organizátori pripravili aj pomerne bohatý sprievodný program, napríklad súčasťou seminára bola aj výstava detských kresieb o netopieroch.

Marcel Uhrin, Martin Ceľuch, Edita Miková

Táto aktivita bola realizovaná s podporou projektu LIFE10 NAT/SK/079 Ochrana dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku