OCHRANA

Ochrana netopierov spočíva hlavne v ochrane ich biotopov. Rovnako dôležité sú úkrytové biotopy (podkrovia, stromové dutiny, jaskyne) aj lovné biotopy. Úkryty využívané netopiermi na rozmnožovanie, ako napríklad niektoré podkrovia kostolov, im slúžia aj počas dlhých desaťročí a preto je ich zachovanie jednou z kľúčových úloh v ochrane týchto živočíchov. Kostoly sú často posledným útočišťom pre druhy viazané na podkrovné stavby, pretože neustále prebiehajú rekonštrukcie týchto budov. Druhou v súčasnosti ohrozenou skupinou sú druhy využívajúce štrbiny panelových domov na sídliskách kvôli intenzívne prebiehajúcemu zatepľovaniu bytov. Ochrana si vyžaduje praktické ale aj právne formy. Praktická ochrana teda spočíva najmä v starostlivosti o významné letné kolónie, riešení problémov s netopiermi na sídliskách a zabezpečovaní zimovísk. Súčasťou ochrany druhov a zároveň prevencie proti škodcom je najmä v zahraničí vyvesovanie búdok v lesných porastoch s nedostatkom dutín.

Prečo ich chrániť?
 
Pri udržovaní stability ekologických systémov má každá skupina organizmov určitý význam, pričom jeho charakter a rozsah sa líši v závislosti od miesta a času. Z globálneho hľadiska majú netopiere nezastupiteľnú funkciu v ekosystémoch zvlášť tropických a subtropických oblastí. Tomu napovedá už samotná najvyššia diverzita druhov v oblasti rovníka (aj vyše 100 druhov na niekoľkých stovkách kilometrov štvorcových, pričom celkovo na svete žije okolo 1100 druhov). Vyše 750 druhov rastlín je v týchto oblastiach opeľovaných netopiermi vďaka koevolučným adaptáciám netopierov a rastlín (napr. otváranie kvetov počas noci, dlhé jazyky netopierov na satie nektáru a pod.). V niektorých oblastiach hmyzožravé netopiere tvoria masové reprodukčné zoskupenia v podzemných úkrytoch, ktoré môžu mať aj niekoľko stotisíc či až miliónov jedincov. Takéto kolónie dokážu za jednu noc skonzumovať aj niekoľko stoviek ton hmyzu! Takže je zrejmé, že ich význam pre udržanie stability tamojších ekosystémov je obrovský. Podobnú funkciu, aj keď v omnoho menšom rozsahu, majú aj netopiere v stredoeurópskych podmienkach. Napríklad jedna večernica malá skonzumuje počas noci až 2000–3000 kusov komárov a 800 členná kolónia netopiera obyčajného dokáže za jednu noc vychytať 55000 motýľov obaľovača dubového. Tým, že sa živia hmyzom a inými bezstavovcami aktívnymi počas noci, plnia nezastupiteľnú funkciu, ktorú nemajú iné denné živočíchy. Pre človeka však majú netopiere ešte iný praktický význam. A to vďaka ich „konštantnej“ životnej stratégií (v ekologickej terminológii sa označujú ako K-stratégovia), čiže rodia iba raz v roku, majú nízky počet mláďat a dožívajú sa vysokého veku. Takéto živočíchy nedokážu rýchlo regenerovať svoje populácie po zásahu negatívnych vplyvov z prostredia kde žijú (napr. chemické znečistenie, narušenie potravného reťazca, strata úkrytov, fyzická likvidácia) a preto ich prítomnosť či neprítomnosť v prostredí alebo zmeny počtu jedincov indikujú jeho celkovú kvalitu (preto sa označujú ako bioindikátory). Dnes človek intenzívne zasahuje do vzhľadu krajiny, mení jej charakter a funkčnosť vyrubovaním lesov, reguláciou vodných tokov, vysúšaním mokradí, či veľkoplošným poľnohopodárstvom, čím výrazne znižuje počet lovných, úkrytových a reprodukčných biotopov, ktoré sú pre život netopierov nevyhnutné. Zvlášť vysoká druhová diverzita netopierov v ešte relatívne zachovalých prírodných ekosystémoch Slovenska, si zaslúži našu pozornosť o ochranu. Je to veľmi cenné a krehké dedičstvo nie len našej krajiny ale aj celej Európy.

Sú pre nás netopiere nebezpečné?

Mnohým ľuďom sa pri spomenutí netopiera vykreslí predstava netopiera zapleteného vo vlasoch, alebo cicajúceho krv. Ďalší si spomenú na prenášanie parazitov a besnoty. Netopiere, podobne ako iné živočíchy majú rôznych parazitov, avšak tie neprechádzajú na človeka. Závažnejšie je ale pohryzenie netopierom, pretože ako všetky divožijúce zvieratá môžu byť prenášačmi ochorení. Riziková je v tomto prípade hlavne besnota, aj keď sa vyskytuje u netopierov len veľmi zriedkavo. Netopiere však nenapádajú ľudí, pohrýzť nás môže len netopier v ohrození ak sa ho snažíme chytať, či nebodaj mu ublížiť. Prípady nakazenia sa od netopiera sú vo svete extrémne vzácne a aj to je možné iba pri neodbornej manipulácii s ním. Ak nebudeme nevhodne a rizikovo narábať s netopiermi, potom je možnosť nákazy zanedbateľná. Riaďme sa zásadou - keď nebudeme ubližovať netopierom, ani oni neublížia nám.