VÝSKUM

Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku sa nevenuje len ochrane netopierov ale aj ich výskumu. V rokoch 2004 až 2005 sa podieľala na príprave dokumentov potrebných pre systém NATURA 2000. Kolektív autorov pripravil v prvom kroku na základe doterajších poznatkov a stupňa poznania netopierov na Slovensku Návrh definície priaznivého stavu druhov netopierov (Chiroptera). Bude slúžiť na posudzovanie stavu jednotlivých druhov netopierov na Slovensku.

Vhodné a bezpečné úkryty sú pre netopiere nevyhnutnou podmienkou ich prežitia v prostredí. Poznanie netopierích úkrytov, počet jedincov a druhy osídľujúce tieto úkryty - toto sú prvoradé údaje pre ich ochranu. Medzi najznámejšie úkryty patria jaskyne a podkrovia kostolov. Najväčšie známe kolónie sa nachádzajú práve v podkroviach sakrálnych stavieb - kostolov. Výskum netopierov v podkroviach sa zameriava aj na historické stavby v intravilánoch obcí, kde sa ešte pomerne často dajú nájsť netopiere. Toto mapovanie výskytu netopierov patrí medzi najrozšírenejšie.

Pravidelné sa vykonávajú aj sčítania na zimoviskách a prinášajú nám prehľad o populačnom trende niektorých druhov netopierov a ich druhovej skladbe. Dnes každoročne v zime priaznivci netopierov navštevujú okolo 400 lokalít, kde zimujú netopiere. Sú to najmä jaskyne, opustené banské diela a štôlne, staré či nefunkčné tunely, vojenské bunkre, pivnice, podzemné sklady a pod. Tam sčítavajú zimujúce netopiere za pomoci silných bateriek, prípadne lezeckej výstroje.

Lovné biotopy predstavujú najmenej poznanú časť života našich netopierov. Pri ochrane druhu sú často podstatnejšie ako ochrana konkrétnych jedincov, pretože len existencia vhodných biotopov umožňuje prežitie druhu v území. Viaceré naši členovia sa zamerali práve na málo poznané druhy v lesných ekosystémoch. Bolo získaných viacero údajov o rozšírení druhov, ktoré boli považované za vzácne.

Prieskum lovných biotopov výrazne uľahčilo aj používanie ultrazvukových detektorov, ktoré sa u nás používajú v širšom meradle od roku 2001. Detektoring vyžaduje veľa skúseností teoretických aj praktických, ale umožňuje spoľahlivé určenie viacerých druhov za letu, bez toho aby sme ich vyrušovali. Narastajúce využívanie detektorov pri prieskume území prinesie v budúcnosti ešte množstvo údajov o doteraz málo poznaných druhoch alebo nových druhoch.

Súčasťou výskumu činnosti sú aj špeciálne prieskumy – výber úkrytu u stromových druhov netopierov, výskum podmienok hibernácie netopierov v jaskyniach, letová a lovná aktivita netopierov v lesoch, invázie netopierov v čase migrácie a mnohé ďalšie.