Podkrovia kostolov

Druhy vyskytujúce sa na podkroviach

Tu pripadá do úvahy viacero druhov – tri druhy podkovárov, ktoré sú charakteristické zabaľovaním sa do lietacích blán. Pomerne bežne sa na Slovensku vyskytuje podkovár malý, ostatné dva druhy – podkovár veľký a južný len na južnom Slovensku. Jedným z najčastejších druhov je netopier veľký, ktorý podobne ako netopier brvitý vytvára agregácie niekoľko sto (až tisíc) voľne visiacich jedincov. Štrbiny pod plechom a medzi doskami využívajú dva druhy ucháčov, charakteristické svojimi extrémne dlhými ušnicami a tiež večernica malá a večernica pozdná.

Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)
Je to najmenší z podkovárov, ktoré sú pomenované podľa charakteristického tvaru nosných výrastkoch, pripomínajúcich podkovu. Zabaľuje sa do blán a väčšinou visí na podkroviach jednotlivo - nevytvára tesné zoskupenia (Obr. 13). Dĺžka tela 3,8-4,5 cm.

Netopier veľký (Myotis myotis)
Vytvára početné voľne visiace zoskupenia na podkroviach prevažne kostolov, je to jeden z našich najväčších druhov netopierov. Typické je aj pomerne veľké množstvo trusu. Nevyhnutné pre jeho existenciu sú rozsiahle lesy v blízkosti kolónie.

Ucháč sivý (Plecotus austriacus)
Ucháče sivé sú typické pre nižšie polohy, využívajú zvlášť štrbiny a rôzne úzke priestory na podkroviach, takže sú často prehliadané. Neprehliadnuteľným poznávacím znakom sú veľmi dlhé ušnice (Obr. 15). Je to stredne veľký druh netopiera, telo meria 4-5,8 cm.


Technické riešenia - podkrovia

V prípade kolónie netopierov v podkroví nastáva časom problém s hromadiacim sa trusom. Pri niekoľko sto kusovej kolónii to môže po rokoch byť aj niekoľko ton. Nahromadený trus zapácha a je najčastejším dôvodom pre zásah správcu budovy. Zriedkavejšie dochádza aj k záletom netopierov do interiéru, prípadne znečisťovaniu interiéru. Všetky tieto problémy spojené s výskytom netopierov je možné pomerne jednoducho riešiť a zachovať tak tieto často posledné útočištia týchto vzácnych živočíchov. Trus je zároveň vysoko kvalitným a hodnotným hnojivom, ktoré je možné použiť (silne zriedené) v záhrade.

Prvou jednoduchou úpravou je oddelenie podkrovie od schodísk napr. jednoduchými dvierkami, aby nebolo potrebné časté čistenie a netopiere nezalietali do interiéru. Často sa takto vyrieši aj problém so zápachom. Pravidelné čistenie uľahčuje natiahnutá paropriepustná fólia na zemi pod kolóniou. Umožňuje zároveň presušovanie trusu a nezabraňuje "dýchaniu" klenby alebo stropu budovy. Ak je to možné, je dobré fóliu upevniť aj niekoľko cm nad zem. Zlepšuje to jeho presúšanie. Vhodné je tiež vytvorenie plošiny z dosák pod najviac využívanými miestami kolónie - uľahčí to čistenie a trus nepadá na klenby.

Druhým problémom býva znečisťovanie trámov strechy - tomu je možné zabrániť umiestnením ochranných pásov napr. z lepenky na vrchnú stranu trámov.V prípade potreby využívania podkrovia aj na iné účely - napr. ako skladové priestory, je možné oddeliť časť podkrovia či už pomocou priečky, drevenej steny alebo len plachty. Toto riešenie je veľmi vhodné aj v prípade neodkladných prác v čase výskytu netopierov. Je však potrebné vedieť kde sú výletové otvory, ktoré netopiere využívajú. Tie je potrebné preskúmať vždy pred začiatkom akýchkoľvek prác. Sú základným poznatkom, ktorý určuje ďalšie kroky.


Možnosť získania finančného príspevku

Štát vytvoril od roku 2002 v rámci § 60 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny možnosť získať finančný príspevok na udržiavanie budov, ak sú tieto potrebné na zabezpečenie ochrany chránených živočíchov. Viaceré druhy netopierov sú výrazne naviazané na podkrovné priestory alebo aj panelové budovy, preto sú tieto nevyhnutné na zabezpečenie ich ochrany. Ak vlastník objektu umožňuje existenciu kolónie netopierov vo svojom objekte, štát mu uhradí náklady na zabezpečenie opatrení týkajúcich sa starostlivosti o budovu spojené s výskytom chránených živočíchov. Výška finančného príspevku je vyjadrením nákladov vlastníka (správcu, nájomcu) budovy na zabezpečenie realizácie opatrení týkajúcich sa starostlivosti budovu a určuje sa dohodou medzi orgánom ochrany prírody alebo ním poverenou organizáciou ochrany prírody a vlastníkom podľa (skrátené):

   - náročnosti a rozsahu opatrení týkajúcich sa starostlivosti o budovu
   - nákladov na opatrenia týkajúce sa starostlivosti o budovu obvyklých v mieste realizácie
   - rozdielu nákladov medzi bežnou údržbou a požadovanou údržbou budovy

Finančný príspevok možno poskytnúť až do výšky 100% rozdielu nákladov. Finančný príspevok sa poskytuje pred realizáciou dohodnutých opatrení.

Tento prostriedok, ak bude poskytovaný všetkým oprávneným žiadateľom, je jediným trvalo-udržateľným riešením spolunažívania ľudí s netopiermi v budovách.

DATABÁZA RIEŠENÍ

<a href="https://netopiere.sk/databaza/lok-k01/">Betliar - Poradenstvo pri ochrannom postreku na drevo</a> Betliar - Poradenstvo pri ochrannom postreku na drevo


<a href="https://netopiere.sk/databaza/lok-k02/">Ratková - Čistenie a odpredaj guána</a> Ratková - Čistenie a odpredaj guána


<a href="https://netopiere.sk/databaza/lok-k03/">Beckov - čistenie a oddelenie časti podkrovia</a> Beckov - čistenie a oddelenie časti podkrovia


<a href="https://netopiere.sk/databaza/lok-k04/">Lazy pod Makytou - čistenie a osadenie dverí</a> Lazy pod Makytou - čistenie a osadenie dverí


<a href="https://netopiere.sk/databaza/lok-k05/">Hrboltová - čistenie, inštalácia podlahy a dverí</a> Hrboltová - čistenie, inštalácia podlahy a dverí


<a href="https://netopiere.sk/databaza/lok-k06/">Demjata - čistenie a položenie ochrannej podlahy</a> Demjata - čistenie a položenie ochrannej podlahy


<a href="https://netopiere.sk/databaza/lok-k07/">Ivachnová - čistenie a úprava vstupu do podkrovia</a> Ivachnová - čistenie a úprava vstupu do podkrovia


 

Podporte nás

Naše aktivity závisia od Vašej podpory
Vyzbierali sme už €. Ďakujeme