Mapovanie území

Na území Slovenska sa ešte stále nachádzajú oblasti, v ktorých je výskyt netopierov preskúmaný len veľmi málo, resp. nie je preskúmaný vôbec. Tento deficit faunistických údajov je zapríčinený nedostatočnými personálnymi kapacitami, teda nedostatkom odborníkov, ktorí sa venujú netopierom, poznajú ich ekologické nároky na prostredie a vedia s nimi manipulovať - zrealizovať odchyt alebo inú formu výskumu. Obtiažne je najmä určovanie druhov, čo si vyžaduje skúsenosti v teréne.

K mapovaniu takýchto oblastí, tzv. bielych miest, patrí napríklad terénne dohľadávanie podzemných úkrytov (starých banských diel), alebo podkrovných priestorov s výskytom netopierov, identifikácia migračných trás, ktoré netopiere využívajú v jarnom či jesennom období a pod.

V niektorých územiach chýbajú aj základné faunistické informácie o prítomnosti či absencii druhu v oblasti, čo značne neprispieva k identifikácii areálu rozšírenia jednotlivých druhov v rámci Slovenska, či v celoeurópskych podmienkach.

Našou snahou je preto sústrediť sa na tieto oblasti, a to najmä prostredníctvom posilňovania členskej základne, vyškolením začínajúcich členov, organizovaním terénnych akcií a táborov pre členov a sympatizantov, podávaním žiadostí o finančnú podporu alebo formou realizácie výskumných a ochranárskych projektov.