Rekonštrukcie budov

Prečo sú netopiere v mestách?

Netopiere už dlhodobo využívajú rôzne objekty a budovy vytvorené človekom. Príkladom sú podkrovia kostolov a iných starých stavieb, ktoré sú kvôli pokoju a tme vyhľadávaným miestom výchovy mláďat viacerých druhov. Umožňujú tiež rozmnožovanie druhov, náročnejších na teplotu, ktoré v južnej Európe využívajú hlavne jaskyne - ako netopier veľký. Novodobým problémom sa stali panelové budovy, ktoré boli vo veľkých počtoch stavané v bývalých socialistických krajinách. Ich konštrukcia ponúka veľa vhodných úkrytov pre netopiere – štrbiny medzi panelmi a vetracie otvory v podstrešných priestoroch. Pripomínajú skalné štrbiny a dutiny a tiež poskytujú netopierom priaznivé podmienky a bezpečie. Zvlášť raniak hrdzavý, pôvodne využívajúci hlavne stromové dutiny, sa špecializoval na úkryty vo vyšších budovách na sídliskách. Veľká časť populácie na Slovensku je v súčasnosti viazaná práve na panelové budovy. Ešte extrémnejšie sa viaže na paneláky jeden vtáčí druh – dáždovník tmavý, u ktorého takmer celá populácia hniezdi v panelákoch. Tento presun do ľudských sídlisk si zapríčinil čiastočne aj človek sám, pretože dlhodobo odstraňuje z lesov staré stromy, ktoré predtým poskytovali úkryty pre vtáky aj netopiere. V súčasnosti by zánik „panelákových“ populácií mohol spôsobiť vážne ohrozenie viacerých druhov. Preto je potrebné hľadať riešenia, ktoré umožnia netopierom existovať a zároveň nebudú problémom pre obyvateľov sídlisk.

Obnova panelových domov

V súčasnosti prebieha intenzívna rekonštrukcia - špárovanie a zatepľovanie panelových domov vo veľkom rozsahu. Kvôli neznalosti sa práce vykonávajú aj v čase výchovy mláďat netopierov, ale aj v hniezdnom období vtákov (ohrozenie hlavne dážďovníkov tmavých). Chránené živočíchy sú tak odsúdené na smrť v štrbinách pod zateplením. Stavebná firma má povinnosť v prípade nálezu chráneného živočícha, podľa § 127 stavebného zákona č. 50/1976 Zb., ohlásiť to stavebnému úradu a orgánu štátnej ochrany prírody a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu chráneného živočícha, pokým nerozhodne stavebný úrad o ďalšom postupe po dohode s orgánom štátnej ochrany prírody. Pomôcť môžu aj obyvatelia domov, ak vedia o výskyte netopierov v bytovom dome v rekonštrukcii. Je potrebné túto skutočnosť ohlásiť Štátnej ochrane prírody SR alebo Úradu životného prostredia. Stavba by sa mala prerušiť pokým nedôjde k realizácii opatrení na minimalizovanie vplyvov na chránené živočíchy. Konkrétne riešenie je možné konzultovať so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku. Je potrebné zachovať prístup netopierov aspoň do časti ich úkrytov alebo v prípade, že ich výskyt je zo zdravotných alebo hygienických dôvodov neprípustný, vytvoriť im náhradné úkryty. Na to slúži viacero typov búdok, ktoré sa inštalujú na stavbe na fasádu alebo priamo do zateplenia.

Katalóg modelových riešení

Manuál pre stavebníkov + prílohy s technickými postupmi

Ako postupovať?

Aby sa predišlo zdržaniu stavby, a zároveň aj zbytočnému úhynu živočíchov na stavenisku, je potrebné postupovať nasledovne:

1. Prvotná obhliadka a vypracovanie odborného posudku na výskyt chránených živočíchov

V čase tvorby projektovej dokumentácie k stavbe je potrebné zistiť, aké živočíchy budovu osídľujú, v ktorom období a približne v akom počte jedincov. Prítomnosť netopierov sa dá zistiť tesne po západe slnka pri ich vyletovaní a tiež podľa čierneho podlhovastého trusu na okenných parapetoch a pod úkrytmi, ktoré na budove využívajú. U raniaka hrdzavého sú veľmi časté aj intenzívne hlasové prejavy a obyvatelia väčšinou už o nich vedia. O pomoc je možné požiadať aj miestne organizácie:

  • Štátna ochrana prírody SR
  • Obvodný úrad životného prostredia
  • Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
  • Múzeum alebo iná odborná organizácia v okolí

Vo viacerých mestách na Slovensku pôsobia dobrovoľníci Spoločnosti pre ochranu netopierov, ktorí môžu poskytnúť informácie alebo spraviť základnú prehliadku. Pre viac komplexné projekty je potrebné požiadať o služby profesionálneho konzultanta na netopiere (zoznam na www.netopiere.sk).

Odborný posudok, resp. rozhodnutie úradu životného prostredia alebo stanovisko ŠOP SR, je súčasťou projektovej dokumentácie k stavbe a ochranné opatrenia sú premietnuté do stavebného povolenia.

2. Prizvanie odbornej organizácie k zahájeniu stavebnej činnosti

Ak je prvotnou obhliadkou zistený výskyt chránených živočíchov (netopiere alebo vtáky, - tieto informácie sú uvedené v odbornom posudku), je potrebné o zahájení stavebnej činnosti informovať aspoň jednu z vyššie uvedených organizácií, alebo priamo prizvať k stavebnej činnosti odborníka, tzv. ekologického konzultanta, ktorý je držiteľom výnimky zo zákona oprávňujúcej manipuláciu s chránenými živočíchmi a ich úkrytmi.

3. Ochranné opatrenia - vysťahovanie netopierov z úkrytov, hniezdenie vtáctva

Od zahájenia stavebnej činnosti až po jej ukončenie a napokon kolaudáciu musia byť realizované navrhnuté ochranné opatrenia. Sú to opatrenia, ktoré umožňujú živočíchom prežiť počas rekonštrukcie budovy, a to aj v hniezdnej sezóne či v zimnom období. Ide o vysťahovanie netopierov zo štrbín a úkrytov, vyznačenie miest s výskytom vtáctva na hniezdach a zabezpečenie úspešného vyletenia mláďat. Tieto opatrenia je nutné vykonávať za prítomnosti odborníka, ktorý je držiteľom výnimky zo zákona oprávňujúcej manipuláciu s chránenými živočíchmi a ich úkrytmi. Na realizáciu ochranných opatrení sú v súčasnosti špeciálne postupy, ktoré spravidla pri dobrej spolupráci so stavebníkom a investorom umožňujú plynulý chod stavebnej činnosti.

4. Náhradné úkryty a hniezdiská - inštalácia búdok

Investor, prípadne realizátor stavebnej činnosti zabezpečí vytvorenie náhradných hniezdnych možností pre vtáctvo a netopiere, a to vo forme ponechania vetracích otvorov prístupných pre živočíchy, alebo vo forme inštalácie špeciálnych búdok do zateplenia. Búdky sa odporúča inštalovať na miestach bytového domu, kde po ich obsadení nebude dochádzať k rušeniu miestnych obyvateľov v dôsledku prítomnosti živočíchov (min. 1,5 m od okien, najvhodnejšie na štítové steny bez okien, na schodiskové/výťahové šachty a pod.). Dostupní sú viacerí výrobcovia a distribútori búdok pre živočíchy rôznych typov, napr.

www.bat-man.sk, info@bat-man.sk, 0910 946 793

Matúš Kováč, Nitra, matusk86@gmail.com, 0911 886 455

www.naturschutzbedarf-strobel.de

http://www.rorysi.cz/rorysi/index.php?id=budky&what=hotove

 

DATABÁZA RIEŠENÍ - PRÍKLADY

<a href= Rimavská Sobota - nahradenie pôvodných úkrytov búdkami v zateplení


<a href= Ružomberok - nahradenie pôvodných úkrytov búdkami v zateplení


<a href= Banská Bystrica - vyvesenie búdok na fasádu


<a href= Košice - nahradenie pôvodných úkrytov búdkami na fasáde


<a href= Zvolen - nahradenie pôvodných úkrytov búdkami na výťahových šachtách


<a href= Topoľčany - vyvesenie búdky namiesto štrbinového úkrytu


<a href= Vráble - vytvorenie alternatívnych úkrytov na komíne


<a href= Trebišov - vysťahovanie zo štrbiny nad balkónom


<a href= Prešov - ponechanie otvorov v atike po zateplení


<a href= Trebišov - vysťahovanie kolónie, kde netopiere prepadávali cez jadro


<a href= Prievidza - vysťahovanie a poskytnutie alternatívneho úkrytu


<a href= Ružomberok - vysťahovanie kolónie, kde netopiere prepadávali cez vetráky a jadro


<a href= Ilava - uzavretie otvorov v elektrických rozvodových skriniach


<a href= Databáza príkladov z Českej Republiky