Netopiere majú opäť vodu

Panónsky dubový háj Gavurky v Pliešovskej kotline je unikátny biotop s bohatou faunou netopierov. Doposiaľ sme tam zaznamenali výskyt 12 druhov, pričom sme našli niekoľko...

Panónsky dubový háj Gavurky v Pliešovskej kotline je unikátny biotop s bohatou faunou netopierov. Doposiaľ sme tam zaznamenali výskyt 12 druhov, pričom sme našli niekoľko stromových úkrytov M. bechsteinii, M. nattereri, N. noctula, N. leisleri, B. barbastellus a P. auritus (detaily tu). Otvorený charakter starého lesa si vyžaduje stály manažment v podobe pastvy, mulčovania a pod. Dôležitú úlohu tu má aj malá vodná plôška, ktorú okrem netopierov intenzívne využívajú tiež vtáky ako jediný trvalý zdroj vody v území. Žiaľ kvôli zarastaniu pálkou táto terénna depresia stratila svoj význam, čo mohlo mať negatívny dopad na miestnu biodiverzitu. Po dvoch neúspešných pokusoch s obnovením vodnej plochy sa podarilo za pomoci ťažkej techniky vyťažiť sediment a tým prehĺbiť jamu. Toto (dúfame, že čo najdlhšie) zabezpečí prítomnosť otvorenej hladiny, ktorú môžu naďalej využívať na pite miestne netopiere aj vtáky. Ďalší monitoring lokality by mal potvrdiť úspešnosť tohto manažmentového zásahu. Finančné zdroje na výkopové práce boli získané od britských účastníkov poznávacích exkurzií za netopiermi, ktoré organizovala SON v minulých rokoch. Bezplatnú pomoc poskytla aj obec Dobrá Niva a pán MVDr. Miroslav Selecký. Celú akciu úspešne riadili pracovníci ŠOP SR, správy CHKO Poľana.

Peter Kaňuch