Výzva - Malé členské projekty SON 2013

Spoločnosť na ochranu netopierov na Slovensku už druhýkrát otvára ako podporu svojich členov „Malé členské projekty“. Chceme podporiť našich aktívnych členov...

Spoločnosť na ochranu netopierov na Slovensku už druhýkrát otvára ako podporu svojich členov „Malé členské projekty“. Chceme podporiť našich aktívnych členov a umožniť im realizovať rôzne aktivity zamerané na výskum a ochranu netopierov .

Pre rok 2013 sa podarilo vyčleniť tento program finančnú čiastku 1000 eur.

Všeobecné podmienky

 • žiadateľ musí byť členom SON a musí mať zaplatený členský poplatok za rok 2013
 • maximálna výška podpory je 200 eur na jeden projekt
 • prioritou je podporiť čo najviac členov, preto jednému žiadateľovi sa môže schváliť len jeden projekt
 • projekt je potrebné poslať v elektronickej podobe vo vyplnenom formulári najneskôr do 28. 2. 2013 na adresu info@netopiere.sk

Podporené môžu byť akékoľvek aktivity členov, ktoré smerujú k ochrane a výskumu netopierov v týchto prioritných oblastiach:

 1. Podpora výskumu málo známych druhov (napríklad M. dasycneme, H. savii, Vespertilio murinus, …)
 2. Praktická ochrana druhov a ich biotopov
 3. Ekovýchovné aktivity a propagácia netopierov

Prednosť budú mať projekty, riešiace vyššie uvedené prioritné ciele v budovách.

Finančnú podporu je možné čerpať na cestovné náklady v zmysle predpisov, materiál, tlač propagačných materiálov, nákup terénneho vybavenia a pomôcok a pod. Personálne výdavky (mzda, odmena) nie sú oprávneným výdavkom.

Ďalšie podmienky:

 • vyúčtovanie a forma správy o realizovanom projekte budú upravené medzi SON a prijímateľom podpory
 • schválený rozpočet je možné meniť v rozpočtových položkách v priebehu realizácie projektu do výšky 30% schválenej sumy bez konzultácie
 • dĺžka trvania projektu je od 10. 3. do 30.11.2013
 • záverečnú správu je riešiteľ povinný odovzdať do 10.12.2013
 • súčasťou záverečnej správy bude min. 5 kvalitných fotografií z realizovanej činnosti, ktoré bude môcť SON použiť na vlastnú propagáciu (napríklad na webstránku a pod.) a napísanie krátkeho textu o projekte ako podklad pre aktualitu na internetovú stránku SON

Dokumenty na stiahnutie: