Sčítanie netopierov na zimoviskách Muránskej planiny, Revúckej vrchoviny a Slovenského krasu

V prvých februárových dňoch sa naši členovia zišli za účelom zimného sčítania netopierov v NP Muránska planina, v Revúckej vrchovine a niektorých lokalitách NP Slovenský kras. Sčítanie netopierov patrí k najdôležitejším metódam monitoringu, ktoré realizujeme v zimnom období.

Sčítanie netopierov na zimoviskách Muránskej planiny, Revúckej vrchoviny a Slovenského krasu

Prví členovia našej spoločnosti pripravení stráviť víkend sčítaním netopierov na zimoviskách Muránskej planiny sa začali schádzať už vo štvrtok 1. februára podvečer v Informačnom stredisku v obci Muráň. Na programe bolo prvé rozdelenie lokalít medzi jednotlivé troj až päťčlenné tímy sčítavateľov, ktorí pricestovali z rôznych kútov Slovenska. Ich motivácia bola jasná - stráviť príjemný víkend v tajuplných podzemných priestoroch a prispieť tak k získaniu dôležitých údajov o počte a druhovom zložení netopierov na zimoviskách. Každoročné zimné sčítanie netopierov nám pomáha včas reagovať na prípadné negatívne trendy v početnosti jednotlivých druhov. Ak to situácia vyžaduje, vieme na základe dlhoročných údajov aj navrhnúť a realizovať manažmentové opatrenia, vedúce k zlepšeniu. Sčítanie realizujeme veľmi citlivo, aby nedošlo k prebudeniu spiacich (hibernujúcich) netopierov. Často je kvôli minimalizácii ich vyrušovania dlhodobým svietením našim pomocníkom fotoaparát. Väčšie skupiny netopierov nafotíme a počítanie prebieha až následne spoza obrazovky počítača. Medzi významné lokality z hľadiska počtu a druhového zloženia netopierov na Muránskej planine patria napríklad Čertova jaskyňa, Jaskyňa netopierov, Michňová, Bobačka a ďalšie. V Revúckej vrchovine sme kontrolovali napr. Drienčanské jaskyne, Burdu a Špaňopoľskú jaskyňu. Z významných zimovísk v Slovenskom krase môžeme spomenúť Domicu, Ardovskú jaskyňu, Miladu a mnohé ďalšie, ktoré v zimnom období kontrolujú pracovníci Štátnej ochrany prírody na Slovensku. Celkom bolo v priebehu troch sčítacích dní skontrolovaných 31 lokalít. Získané výsledky prispejú k hodnoteniu stavu populácií jednotlivých druhov, ale aj k ochrane a zachovaniu zimovísk netopierov, aby sme sa mohli tešiť z týchto fascinujúcich živočíchov aj v budúcnosti.

Ďakujeme Správe NP Muránska planina za poskytnuté ubytovanie pre účastníkov zimného sčítania netopierov v Informačnom stredisku Muráň.

Viac o zimnom sčítaní netopierov si môžete vypočuť aj v rozhovore na Rádiu Regina Východ: