Ochrana dážďovníka a netopierov v budovách - výsledky za prvý polrok 2013

Projekt Life+ (LIFE10 NAT/SK/000079) zameraný na riešenie problematiky ohrozenia a ochrany dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách má za sebou ďalší polrok, preto Vám chceme poskytnúť krátku bilanciu výsledkov dosiahnutých v mesiacoch január až jún 2013.

Projekt Life+ (LIFE10 NAT/SK/000079) zameraný na riešenie problematiky ohrozenia a ochrany dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách má za sebou ďalší polrok, preto Vám chceme poskytnúť krátku bilanciu výsledkov dosiahnutých v mesiacoch január až jún 2013.

Hlavná časť mapovania hniezdísk dážďovníkov prebehla ešte v minulom roku 2012 a v tomto polroku nám zostalo už iba dokončiť niekoľko posledných nezmapovaných lokalít. Naďalej sme pokračovali v monitoringu netopierov vo všetkých krajských mestách. V tomto roku sme však mapovanie netopierov rozšírili o kostoly najmä za účelom ochrany letných reprodukčných kolónií. Za prvý polrok 2013 členovia SON skontrolovali celkovo 460 budov. V rámci toho bolo zistených 51 budov s hniezdiskami dážďovníkov a 115 úkrytov netopierov. Na 86 budovách, kde prebiehalo zatepľovanie, sme museli pristúpiť k riešeniu ohrozenia týchto živočíchov. Na dotknuté budovy sme umiestnili takmer 400 nových búdok a na vetracie otvory takmer 150 upravených mriežok.

Pri riešení uvedených problémov sme kládli veľký dôraz na komunikáciu s dotknutými subjektmi. Uskutočnili sme vyše 150 stretnutí so stavebnými firmami, bytovými družstvami, majiteľmi budov a príslušnými úradmi. Vypracovali sme 36 odborných posudkov a žiaľ, niektoré problémové prípady sme museli riešiť aj podaniami a konaniami v rámci príslušných úradov štátnej správy (OÚŽP, inšpekcia ŽP, celkovo 10 prípadov).

V rámci osvetovej a informačnej činnosti sme mali 12 príspevkov a reportáží v regionálnych aj celoplošných printových médiách a televíziách, jeden informačný stánok a zrealizovali sme 18 prednášok alebo exkurzii pre verejnosť. Zorganizovali sme tiež 3 školenia pre zainteresované skupiny (stavebníci, projektanti...).

Nezanedbávali sme ani zvyšovanie odbornej úrovne vlastných členov: Vo februári sa vo Zvolene uskutočnilo školenie bezpečnosti práce, v marci školenie na monitoring netopierov v rámci projektu, v máji sme spolu s partnermi z ČR zorganizovali exkurziu na Moravu zameranú na praktické príklady technických opatrení a výmenu skúseností a v júni sa v Ďurčinej uskutočnilo školenie pre prácu s detektorom pri monitoringu netopierov, ktorého sa zúčastnili viacerí členovia projektového tímu SON.

Neustále prebieha množstvo aktivít, ak by ste mali záujem sa zapojiť kontaktujte nás: info@netopiere.sk

Tieto aktivity boli realizované s podporou projektu LIFE10 NAT/SK/079 Ochrana dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku