Členská schôdza SON 2007

Prešiel práve mesiac od našej poslednej schôdze ale povinnosti mi žiaľ nedovolili napísať skôr. V našej skupine – teraz už Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku sa udiali mnohé zmeny. Jednou z nich je aj úprava názvu zo „Skupina“ na „Spoločnosť“, keďže sme už samostatný subjekt a nie len skupina SZOPK...

Prešiel práve mesiac od našej schôdze, ale povinnosti mi žiaľ nedovolili napísať skôr. V našej Skupine – teraz už Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku sa udiali mnohé zmeny. Jednou z nich je aj úprava názvu zo „Skupina“ na „Spoločnosť“, keďže sme už samostatný subjekt a nielen skupina SZOPK. Zároveň sa agenda a korešpondenčná adresa SON presunula do Nitry a väčšina vecí bude vybavovaná tu. Nová adresa je:

Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
P.O. Box 10A
94901 Nitra 1

Verím, že tieto zmeny prispejú k ešte lepšiemu fungovaniu SON. Ale poďme už k schôdzi. Zišlo sa nás 23.–25. marca na Muráni 17 členov a viacerí sympatizanti. Piatok sme takmer celý venovali práci na reportingu, ktorý je vlastne podaním správy Európskej komisii o stave našich chránených druhov. Tohto expertného stretnutia sa zúčastnilo 8 členov SON a počas prvých hodín sa prediskutoval spôsob vypracovania reportingu a stav našich druhov netopierov. Práca naďalej prebieha cez elektronickú komunikáciu a v najbližších dňoch budeme túto správu odovzdávať.

V sobotu od rána už zasadala členská schôdza. Predseda SON prezentoval návrh na zmeny stanov. Jednotlivé body zmien boli navrhnuté už počas predchádzajúcich zhromaždení, prípadne vyplynuli z praktických potrieb. Najvýznamnejšou zmenou bolo prijatie nového názvu organizácie. Prítomní členovia návrh stanov jednoznačne odsúhlasili. Bola diskutovaná situácia ohľadom dodávania údajov členmi SON do databázy ISTB. V centrálnej ISTB bol zistený veľký počet chybných a tiež duplicitných údajov, ktorých nápravu však kvôli súčasnému štatútu ISTB nie je možné zatiaľ riešiť. Navrhol som zriadiť nezávislú aplikáciu pre vnútorné potreby SON, kde by sme si zdieľali dáta a boli by tam len korektné údaje. Diskutovali sa ešte mnohé ďalšie témy, o ktorých boli členovia informovaní v zápisnici, ktorá bola zaslaná.

Diskusia ku dokumentu „Veterné elektrárne a netopiere“, ktorá mala nasledovať bola však zrušená, pretože dokument sa nám ešte k tomuto termínu nepodarilo vypracovať. V týchto dňoch bola však už ukončená prvá verzia a momentálne ju pripomienkujú členovia, ktorí prejavili záujem o spoluprácu.Po náročnejších častiach nasledoval zaujímavejší program, ktorí otvoril prof. Vladimír Hanák jedinečným príspevkom z histórie výskumu netopierov na Slovensku s jeho ešte jedinečnejším podaním. Na konci jeho prezentácie mu bolo udelené čestné členstvo v SON. Exotickou prezentáciou rôznych pohľadov na Senegal potom pokračoval Peter Kaňuch. Posledné dva príspevky mali Ján Obuch –Tanatocenózy v Dobšinskej ľadovej jaskyni a Blanka a Roman Lehotskí – Európske noci netopierov v Bratislave. V nasledujúci deň sa uskutočnila exkurzia do tunela Dielik za sprevádzania Marcelom Uhrinom, ktorý nás zaviedol aj do Veporských vrchov, odkiaľ bol nádherný jarný pohľad na Muránsku planinu. Na záver by som rád poďakoval v mene SON Marcelovi Uhrinovi, ktorí nám umožnil uskutočniť expertné stretnutie a členskú schôdzu SON v priestoroch polyfunkčného centra na Muráni.

Za výbor SON
Martin Ceľuch