Monitoring lesných druhov

V rokoch 2013–2015 sa na Slovensku realizuje rozsiahly monitoring európsky významných druhov a ich biotopov. V rámci metódy "M3 odchyt do sietí" sme zrealizovali už viac terénnych akcií...

V rámci projektu "Monitorovanie biotopov a druhov europskeho vyznamu" sme v priebehu tejto letnej sezóny zrealizovali už niekoľko odchytových akcií. Cieľom metódy monitoringu "odchyt do sietí počas letného obdobia [M3]" je zistiť výskyt netopierov, ktorých ekologické nároky sa viažu na lesný biotop.

Vybrané druhy

Netopier veľkouchý (Myotis bechsteinii)

Netopier riasnatý (Myotis nattereri)

Netopier fúzatý (Myotis mystacinus)

Netopier Brandtov (Myotis brandtii)

Netopier alkatoe (Myotis alcathoe)

Netopier vodný (Myotis daubentonii)

Večernica tmavá (Vespertilio murinus)

Večernica severská (Eptesicus nilssonii)

Raniak hrdzavý (Nyctalus noctula)

Raniak stromový (Nyctalus leisleri)

Raniak obrovský (Nyctalus lasiopterus)

Ucháč svetlý (Plecotus auritus)

Ucháč sivý (Plecotus austriacus)

Uchaňa čierna (Barbastella barbastellus)

Vo forme fotodokumentácie prinášame prvé výsledky zo stredného Slovenska, konkrétne k. ú. Železník, Rudná - Rakovnica, Rožňavské Bystré a Kobeliarovo.

Viac o projekte sa dočítate tu