Návrat netopierov a dážďovníkov na sídliská

Pri špárovaní alebo zatepľovaní bytového domu s výskytom živočíchov sa vykonávajú špeciálne ochranné opatrenia...

Pred niekoľkými rokmi prebehla v mestách vlna špárovania. Bolestná vlna špárovania panelových domov, pri ktorej zahynulo v mestách niekoľko stoviek, tisícov a možno aj miliónov chránených živočíchov. Medzipanelové štrbiny bytových domov už oddávna obýva s obľubou niekoľko druhov netopierov, a hniezdia v nich viaceré druhy synantropného vtáctva, ako napríklad dážďovník tmavý, vrabec domový, žltochvost domový a iné. Dnes sa na situáciu pozeráme inak. Pri špárovaní alebo zatepľovaní bytového domu s výskytom živočíchov sa vykonávajú špeciálne ochranné opatrenia. Odborníci v tejto oblasti vedia skontrolovať štrbiny a "vysťahovať" či nechať dohniezdiť živočíchy tak, aby spravidla nedochádzalo k úhynom či zraneniam. Dokonca je možné brať pri tom ohľad aj na plynulý chod stavebnej činnosti. V konečnom dôsledku vytvárajú na sídliskách náhradné hniezdne a úkrytové možnosti pre spomínané druhy vo forme búdok na rôznych objektoch alebo priamo v zateplení. Inštalujú sa na domy, kde sa živočíchy bezprostredne vyskytovali alebo aj na domy, kde už v minulosti prišli o svoje úkryty alebo ich to ešte len čaká. V Nitrianskom kraji sa podarilo v priebehu 1. kalendárneho polroka 2013 vyvesiť 32 búdok pre dážďovníky a 49 búdok pre netopiere. Týmto sa vytvorila možnosť pre hniezdenie takmer 270 párov dážďovníkov a populáciu približne 3000 jedincov netopierov. Spolupráca so stavebnými firmami a s verejnosťou sa pozitívne zosilňuje a vďaka tomu počet búdok v mestách stúpa. Každým rokom sa tešíme, keď dážďovníky a netopiere tieto búdky úspešne prijímajú za svoje nové domovy.

Aktivity sú celoslovensky podporované projektom LIFE+ "Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku". V regióne Nitra aktivity podporila aj Nitrianska komunitná nadácia.

Pozrite si reportáže na túto tému tu

a

tu