Pozývame Vás na Chiropterologický Seminár

Chiropterologický Seminár 2012 a Workshop Apus & Nyctalus sa uskutoční v Bratislave v dňoch 30.11. - 1.12.2012.

Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ZO Miniopterus
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty
Spolok pre montánny výskum

Vás pozývajú na

CHIROPTEROLOGICKÝ SEMINÁR 2012

A WORKSHOP APUS & NYCTALUS V SR

PROGRAM

Workshop Apus & Nyctalus, 29. 11. 2012 (štvrtok)

Workshop je určený pre krajských a okresných koordinátorov projektu LIFE Apus & Nyctalus v SR a záujemcom o dlhodobú spoluprácu.

08:30 – 09:45 Príchod účastníkov seminára, registrácia
10:00 – 12:30 Konzultácie k metodike mapovania / monitoringu dážďovníkov a netopierov, vrátane práce s online databázou Aves Symfony – modul „Riešené lokality“(príde aj A. Kürthy – autor a administrátor Aves Symfony)
12:30 – 13:30 Obed
13:30 – 16:00 Ukážky realizovaných technických riešení (búdky, mriežky) pre ochranu vtákov a netopierov v budovách (exkurzia v MČ Karlova Ves a Dúbravka)
16:00 – 18:00 Práca v skupinách:
1) Propagácia projektu v médiách a formou súťaží pre deti a mládež
2) Technické riešenia pre ochranu vtákov a netopierov v budovách
3) Stratégia a taktika
18:00 – 18:30 Prestávka
18:30 – 19:30 Diskusia k plneniu plánu úloh na rok 2012 a k príprave plánu na rok 2013
19:30 – 20:30 Večera
20:30 Večerný program (premietanie, diskusia)

Chiropterologický seminár 2012, 30. 11. 2012 (piatok)

Referáty (referát = 10 min. prezentácia + 5 min. diskusia).
08:30 – 09:45 Príchod účastníkov seminára, registrácia
10:00 – 10:15 Otvorenie seminára
10:15 – 12:30 1. blok referátov
12:30 – 13:30 Obed
13:30 – 15:00 2. blok referátov
15:00 – 15:15 Prestávka
15:15 – 17:30 3. blok referátov
18:00 – 19:00 Večera
19:00 – 20:30 Členská schôdza SON
20:30 Večerný program (premietanie, diskusia)
Súčasťou seminára bude predstavenie prvej slovenskej regionálnej monografie o netopieroch – Danko Š., 2012: Netopiere Vihorlatských vrchov a výstava fotografií Huby v banských dielach a Banské diela v 3D.

Terénna exkurzia, 1. 12. 2012 (sobota)

Zimoviská netopierov v podzemných delostreleckých kavernách Brückenkopf Pressburg v Bratislave.
08:00 – 12:00

Organizačné pokyny
Organizačný výbor: Roman Lehotský, Blanka Lehotská, Martin Ceľuch, Marcel Uhrin, Jaromír Šíbl

Kontakt na organizátora: roman.lehotsky@miniopterus.sk, 0903/956447 Miesto konania: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, Bratislava. Exkurzia: Záujem o účasť na exkurzii je potrebné vyznačiť v prihláške. Ubytovanie a strava: V prípade vyznačenia v prihláške ubytovanie v blízkosti konania podujatia (www.ivs.sk) objedná organizátor. Cena ubytovania je do 17 € (+ 1,65 € poplatok mestu) za osobu a noc, cena obeda 3,50 €. Ubytovanie a obed je potrebné uhradiť pri registrácii. Koordinátorom projektu Apus & Nyctalus bude ubytovanie a strava uhradené organizátorom. Prípadný príspevok na ubytovanie a stravu pre účastníkov Chiropterologického seminára 2012, ktorí budú mať referát, bude spresnený v 2. cirkulári. Cestovné: Cestovné náklady budú preplatené koordinátorom projektu Apus & Nyctalus a členom SON.

Vložné pre účastníkov Chiropterologického seminára 2012: 5 € Termín podávania prihlášok: elektronicky do 15. 11. 2012 (štvrtok, vrátane) na e-mailovú adresu roman.lehotsky@miniopterus.sk (prijatie prihlášky vám bude obratom potvrdené). Abstrakty prezentácií budú uverejnené v časopise Vespertilio. Abstrakt je potrebné poslať na e-mailovú adresu marcel.uhrin@gmail.com.
Prihlásení účastníci dostanú e-mailom 2. cirkulár s podrobným program Chiropterologického seminára 2012 a ďalšími pokynmi najneskôr do 25. 11. 2012.

1.CIRKULAR na stiahnutie

PRIHLÁŠKA na stiahnutie