Zimujúce netopiere sčítavame doma i v zahraničí

Január a február sú mesiace, kedy sa venujeme najmä sčítaniu zimujúcich netopierov. Významné zimoviská s početnými kolóniami predstavujú najmä podzemné priestory jaskýň, priepastí, starých banských diel, ale aj tunelov a vojenských bunkrov. V tomto roku sme boli opäť pozvanými hosťami na sčítanie bunkrov s názvom Nietoperek v Poľsku, kde sú aktivity organizované na medzinárodnej úrovni s prítomnosťou účastníkov z približne 10 krajín Európy.

Zimujúce netopiere sčítavame doma i v zahraničí

V termíne 31. januára - 2. februára sa v Muráni zišlo 14 členov SON, asistentov a 1 hosť z českého Liberca za účelom sčítania lokalít v Revúckej vrchovine, Muránskej planine a menšej časti Slovenského krasu. Celkom bolo v priebehu troch sčítacích dní skontrolovaných 36 lokalít s celkovým počtom približe 15-tisíc hibernujúcich netopierov. Výsledky z ďalších 12 lokalít očakávame od pracovníkov Správy NP Muránska planina. Medzi významné lokality z hľadiska počtu a druhového zloženia netopierov na Muránskej planine patria napríklad Čertova jaskyňa, Michňová, Bobačka, tunel Dielik a ďalšie. V Revúckej vrchovine sme kontrolovali napr. Drienčanské jaskyne, Burdu, Špaňopoľskú jaskyňu a Slavošovský tunel. Z významných zimovísk v Slovenskom krase môžeme spomenúť Domicu, Ardovskú jaskyňu, Čertovu dieru pri Domici, Miladu a mnohé ďalšie, ktoré v zimnom období kontrolujú pracovníci Štátnej ochrany prírody na Slovensku. Sčítaniu netopierov v ostatných územiach Slovenska sa venujú ďalší členovia SON v jednotlivých regiónoch. V Slovenskom krase napr. zlaňujú hlboké priepasti, čo je veľmi náročné nielen vzhľadom na vybavenie, lezeckú zdatnosť, ale aj časovú kapacitu. 

Každoročné zimné sčítanie netopierov nám pomáha včas reagovať na prípadné negatívne trendy v početnosti jednotlivých druhov. Ak to situácia vyžaduje, vieme na základe dlhoročných údajov aj navrhnúť a realizovať manažmentové opatrenia, vedúce k zlepšeniu. Sčítanie realizujeme veľmi citlivo, aby nedošlo k prebudeniu spiacich (hibernujúcich) netopierov. Rozdeľujeme sa do menších skupín po 2 - 4 osoby, podľa náročnosti danej lokality. Väčšie skupiny (klastre) netopierov nafotíme a počítame až neskôr v programe na počítači. 

Na veľmi významnej lokalite Nietoperek v Poľsku sa zúčastňujeme zimného sčítania už štvrtý rok. Na tomto zimovisku hibernuje približne 35-tisích netopierov 10 druhov. Ide o vojenské bunkre s vyše 30 kilometrov podzemných chodieb, skladov a ďalších priestorov ako pozostatok z 2. svetovej vojny. Lokalita je zaradená do euŕopsky významných území v rámci siete Natura 2000. Celý podzemný systém vybudovali Nemci. Neskôr došlo k spätnému posunu štátnych hraníc a bunkre pripadli do vlastníctva Poliakom. Poliaci sa o významné zimovisko vzorne starajú, prebieha pravidelný monitoring a rušenie netopierov je minimálne. Sčítania v hlavnom januárovom termíne sa zúčastňuje vyše 100 odborníkov z viacerých krajín Európy, tí sú však rozdelení do pracovných skupín a presne zadefinovaných sekcií podzemného systému. Záchranný tím tvorí spravidla 12 ľudí - profesionálnych záchranárov, zdravotníkov. Vážne zranenia počas sčítania sa zatiaľ nestali, záchranári nám však nácvikom predviedli svoju profesiu a imitovali záchrannú akciu, kedy poranená osoba bola prepravovaná na lehátku von z podzemia. V bunkroch sa každoročne realizuje tlačová konferencia, kedy sa spolu s médiami diskutuje na aktuálnu tému. 

Ďakujeme za spoluprácu miestne príslušným správam Štátnej ochrany prírody a jaskyniarom. 

Za poskytnuté služby súvisiace s ubytovaním ďakujeme Správe NP Muránska planina

Za spoluprácu pri sčítaní netopierov ďakujeme Občianskemu združeniu Živá planina