V Slovenskom krase opäť sčítavali netopiere, objavili 26 ročného netopiera

Na území národného parku Slovenský kras aj počas tejto zimy prebieha zimné sčítanie netopierov na zimoviskách, z ktorých mnohé svojim významom presahujú hranice Slovenska.

V Slovenskom krase opäť sčítavali netopiere,  objavili 26 ročného netopiera

Cieľom tejto každoročne prebiehajúcej akcie, ktorá sa realizuje od roku 1991 v období od začiatku decembra do polovice marca je sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov netopierov v rámci monitorovaných podzemných priestorov.

Zaznamenali okolo 65 000 jedincov

Národný park (NP) Slovenský kras, ako najrozsiahlejšie krasové územie Slovenska s výskytom viac ako 1300 jaskýň je najvýznamnejším územím zimného, ako aj letného výskytu netopierov. Odborníci (chiropterológovia) zo správy NP Slovenský kras v spolupráci s dobrovoľníkmi počas každej zimy skontrolujú viac ako 100 jaskýň, priepastí a banských diel. Najpočetnejším druhom netopiera je aj počas tejto nie príliš výraznej zimy večernica malá. Na treťom najväčšom zimovisku týchto netopierov v Európe, nachádzajúcom sa práve v Slovenskom krase bolo zaznamenaných okolo 60 000 jedincov. V Európe sú známe iba dve väčšie zimoviská a to v Bulharsku a Rumunsku. Už dlhodobo je sledovaný pokles početnosti u dvoch druhov netopierov, netopiera obyčajného a netopiera ostrouchého, čo kopíruje nepriaznivý trend aj v iných krajinách Európy. Na väčšine zimovísk absentujú, alebo sú prítomné iba v minimálnom počte takzvané chladnomilné druhy, medzi ktoré patrí uchaňa čierna, večernica severská či netopier fúzatý. Na lokalitách ich tradičného výskytu, kde na začiatku tisícročia ešte boli bežné sa teraz objavujú druhy, ktoré obľubujú práve teplejšie prostredie. Tento jav pripisujeme dlhodobému trendu otepľovania, absencii výrazných zím a zmeny mikroklimatických podmienok v jednotlivých podzemných priestoroch. Najcennejšími zimujúcimi druhmi sú podkovár južný, podkovár veľký, netopier brvitý, lietavec sťahovavý či netopier pobrežný, ktoré sa v iných pohoriach Slovenska vyskytujú mimoriadne vzácne. Podľa doterajších výsledkov v skontrolovaných jaskyniach krasu zimuje 18 druhov netopierov v celkovom počte okolo 65 000 jedincov.

Zimné sčítanie netopierov bude prebiehať až do polovice marca a preto kontrola ďalších zimovísk ešte môže priniesť veľa zaujímavých poznatkov. Výsledky zimného sčítania predstavujú pre odborníkov významné vstupné údaje nevyhnutné pri zabezpečovaní manažmentu a ochrany jednotlivých zimovísk a konkrétnych druhov netopierov. 

Sčítania prinášajú aj veľké prekvapenia

Každé zimné sčítanie netopierov  prinesie určité prekvapenia a nebolo tomu inak ani počas tejto zimy. V Jasovskej jaskyni bol zaznamenaný krúžkovaný podkovár veľký, ktorý bol označený kolegami v Maďarsku v roku 1993. Jedná sa teda o 26 a pol ročného netopiera, čo znamená, že je to najstarší jedinec tohto druhu zisteného na území Slovenska  a Maďarska.    

Štefan Matis, chiropterológ Štefan Matis zo správy Národného parku  Slovenský Kras

foto: Štefan Matis

Kontakt: Ing. Štefan Matis - Správa NP Slovenský kras, 0911 390 243, stefan.matis@sopsr.sk