V krajine ´šišmiši´

V termíne 31. máj až 3. jún 2018 sa konalo Regionálne sympózium „Stav ochrany netopierov v strednej Európe a na západnom Balkáne.“ Hlavnými organizátormi boli Centar za krš i speleologiju (CKS) v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

V krajine ´šišmiši´

Hlavným cieľom sympózia bola výmena skúseností a príkladov dobrej praxe v problematike výskumu a ochrany netopierov. Stretnutia sa zúčastnilo  viac ako 40 účastníkov z 8 krajín (Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Srbsko, Chorvátsko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Veľká Británia).

Program bol rozčlenený do 4 sekcií: rozšírenie netopierov v Európe, ekológia netopierov, ochrana netopierov a prezentácia posterov. Odborné vedenie sekcií zabezpečili Primož Presetnik, Tomasz Kokurewicz a Henry Schofield. Na viaceré z tém sa rozpútala podnetná a osožná diskusia, napríklad k novým poznatkom o výskyte raniaka obrovského (Nyctalus lasiopterus) alebo ochrane netopierov v panelových budovách na Slovensku, novým výskytovým údajom uchane čiernej (Barbastella barbastellus) v Čiernej hore či motivujúcej spolupráce študentov na medzinárodnom biologickom kempe v Bosne a Hercegovine. V nasledujúci konferenčný deň boli tiež diskutované výsledky telemetrického výskumu netopiera obyčajného (Myotis myotis) v Slovinsku, odchyty a krúžkovanie lietavcov sťahovavých (Miniopterus schreibersii) v Srbsku, výskum a ochrana netopierov v Maďarsku a metódy rehabilitácie zranených a dočasne hendikepovaných netopierov.

Sándor Boldógh zrealizoval pre účastníkov ukážku edukačné pomôcky pre deti. Pri príležitosti tohto stretnutia bola vyrobená aj poštová pečiatka s logom sympózia. Účastníci tak mohli poslať na miestnej pobočke pošty pohľadnice opečiatkované logom konferencie. Atmosféra konferencie bola veľmi otvorená a priateľská. Jeden z účastníkov Attila Bereczky spontánne zahral na klavíri po oficiálnom ukončení konferencie. Navštívili sme prírodovednú expozíciu „Zemalskij“ múzea v Sarajeve. Kabínkovou lanovkou sme sa vyviezli na vrch Trebević, odkiaľ bol nádherný výhľad na mesto a okolie. V roku 1984 sa tu konali zimné olympijské hry - vybudovaná bola napríklad bobová dráha.

Nasledujúci deň sa časť účastníkov sympózia presunula do chránenej oblasti Bijambare, kde vytvorili terénne pracovné skupiny. Po počiatočnom prieskume niektorých jaskýň v priebehu dňa, sme po zotmení rozostavili siete na odchyt netopierov. Večer tiež prebiehal detektoring. Boli prezentované viaceré typy ultrazvukových detektorov. Automatický statický detektor zaznamenával aktivitu na jazere „Jezero“. Ručnými detektormi sme zaznamenávali aktivitu na peších transektoch. Terénnych aktivít sa zúčastnili aj študenti Vedeckej fakulty University v Sarejeve pod vedením Maji Hodžić.

Počas odchytu sme zaznamenali 8 z 12 druhov netopierov (v Bosnianskom jazyku „šišmiš“) vyskytujúcich sa v Bijambare chránenej oblasti (Myotis blythi, Myotis bechsteinii, Myotis nattereri, Myotis mystacinus, Myotis brandtii, Myotis emarginatus, Plecotus macrobullaris, Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus serotinus a Rhinolophus hipposideros).  M. emarginatus a P. pipistrellus sú novými druhmi pre toto územie.

Na záver by sme radi poďakovali všetkým účastníkom za účasť a zdieľanie svojich skúseností. Veríme, že aj takáto aktivita prispeje k lepšiemu poznaniu a ochrane netopierov v regióne strednej Európy a západného Balkánu.

Sympózium a terénny tréning boli realizované s podporou Visegrad Grant 21720391 „Let´s be friendly to bats together“ (visegrad.netopiere.sk). 

Zborník abstraktov