XLIII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody

VS TOP po trinástich rokoch opäť zavítal do NP Slovenský kras, kde sa Silická Jablonica stala hosťujúcou obcou pre mnohých odborníkov v oblasti ochrany prírody, jej milovníkov a nadšencov z celého Slovenska aj zahraničia.

XLIII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody

Cieľom jednotlivých sekcií tábora, do ktorých sa môžu účastnící zapojiť, je prehlbovať a za pomoci odborníkov rozširovať poznatky o ochrane prírody, jej hodnotách a prínosoch pre ľudí ako aj oboznámenie sa s problematikou pri skúmaní a pomoci jednotlivým druhom a ich biotopom. No tiež priblížiť širšej verejnosti prácu ľudí, ktorí zasvätili život prírode.

Z pomedzi takýchto odborných sekcií mali noví ale aj skalní netopierí nadšenci možnosť sa podielať na aktivitách chiropterologickej sekcie v dňoch od 31. 7. do 2. 8. 2019, kedy ich čakali cez deň kontroly podkroví sakrálnych stavieb, obhliadky spojené s poradenstvom pri výskyte netopierov v rodinných domoch a večer odchyt netopierov do špeciálnych nározových sietí s ukážkou živých netopierov.

Činnosť odbornej chiropterologickej sekcie sme zahájili v utorok 30. 7., kedy sme uskutočnili odchyt netopierov na potôčiku v blízkosti tábora, no do siete sa chytila len jedna laktujúca samica podkovára malého (Rhinolophus hipposideros). Ďalší deň bol zameraný na kontrolu podkroví kostolov v juho-východnej a východnej častu územia NP. Skontrovali sme kostoly v obciach Ardovo, Kečovo, Dlhá Ves a urobili obhliadku rodinného domu s výskytom netopiera brvitého (Myotis emarginatus). Najväčšia zaskupenie jedincov sme v tento deň zaznamenali vo veži kostola v obci Plešivec, kde sa nachádza materská kolónia netopiera obyčajného (Myotis myotis). Po zotmení si záujemcovia mohli pozrieť odchyt netopierov na neďalekom jazierku pri miestnej horárni, a aj nášho najmenšieho netopiera – večernicu malú (Pipistrellus pipistrellus), večernicu pozdnú (Eptesicus serotinus) a jedného zástupcu z radov raniakovitých – raniaka hrdzavého (Nyctalus noctula).

Nasledujúci deň sme skontrolovali kolóniu podkovára malého a ucháča svetlého (Plecotus auritus) vo veži kostola v Ochtinnej, agregáciu netopiera obyčajného/ostrouchého (Myotis myotis/bylthii) a menšie zoskupenia netopiere brvitého (Myotis emarginatus) v podkroví kostola v Rochovciach, Rožnavskom Bystrom a väčšie zoskupenie tohto druhu v podkroví rodinného domu v Gemerskej Polome a tiež pár jedincov podkovára veľkého (Rhinolophus ferrumequinum).

O zaujímavú prednášku pri večernom odchyte sa postaral M. Ceľuch, kedy sa odchytili dva samce raniaka malého (Nyctalus leisleri).

Posledný deň tábora sme sa sústredili na okolie Silickej Jablonice, kde sme zaznamenali výskyt podkovárov veľkých vo veži kostolova v obci Silica. Zaujímavejšie poznatky priniesla kontrola podkrovia rodinného domu v Silickej Jablonici, kde sa nachádza kolónia podkovárov južných (Rhinolophus euryale) a podkovárov veľkých. Veľmi nás potešil pozitívny vzťah viacerých miestnych obyvateľov k netopierom, ktorí im nebránili využívať podkrovia rodinných domov.

Ďakujeme organizátorom VS TOP a všetkým zúčastneným výskumníkom a tešíme sa na spoluprácu v ďalších táborových ročníkoch.

Andrej Boroš