Univerzitný monitoring zimovísk

Počas toho víkendu sa uskutočnil pravidelný monitoring zimovísk netopierov v Horehronskom podolí a Veporských vrchoch (okres Brezno). Keďže sa Štátna ochrana prírody...

Počas toho víkendu sa uskutočnil pravidelný monitoring zimovísk netopierov v Horehronskom podolí a Veporských vrchoch (okres Brezno). Keďže sa Štátna ochrana prírody SR, Správa NAPANT prešla za posledný rok organizačnými a funkčnými zmenami, čo znemožnilo finančne zastrešiť monitoring, záštitu prezvala Univerzita Mateja Bela - Katedra biológie a ekológie. Spolu sme prezreli 17 jaskýň a 4 staré banské diela a výsledok nás prekvapil. Nárast počtu hibernujúcich netopierov. Len pre ilustráciu - výsledky. Zimujúce netopiere z rodu Rhinolophus tvoria v Hohehronskom podolí dominantnú skupinu, hlavne druh podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) s 647 jedincov. Medzi najväčšie zimovisko tohto druhú patrí Bystrianska jaskyňa s počtom 412 jedincov. Potom nasledujú druhy: netopier obyčajný (Myotis myotis) so 76 jedincov. Ostatné zistené druhy boli netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier fúzatý/Brandov (Myotis mystacinus/Brandtii), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), ucháč svetlý (Plecotus auritus), netopier veľkouchý (Myotis bechsteinii) a večernica severská (Eptesicus nilssonii).
Aj touto formou by som chcel poďakovať všetkým, ktorý podali pomocnú ruku pri monitoringu. Menovite: Bryndza Peter, Bryndza Ivan, Cibuľa Martin, Ing. Kortán Vašo, Vrabec Ján s manželkou, Matejka Matúš, Múka Ľubomír, Antman Tomáš, Hlaváčik Rasťo a Vrbický Matúš.

Peter Bačkor