Uskutočnil sa Chiropterologický seminár 2010

V poradí už tretí *Chiropterologický seminár *sa konal 11. novembra 2010
v Košiciach pod záštitou Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku
(SON), Katedry zoológie...

V poradí už tretí *Chiropterologický seminár *sa konal 11. novembra 2010 v Košiciach pod záštitou Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku (SON), Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Uskutočnil sa v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach, kde účastníkov seminára v mene múzea privítal Miroslav Fulín. Program podujatia otvorila úvodná prednáška doc. Ľubomíra Kováča z Katedry zoológie UPJŠ o zaujímavostiach biospeleologického výskumu bezstavovcov Slovenska. Dopoludnie vyplnilo 5 referátov, zameraných na praktickú ochranu netopierov a na poznatky o výskyte netopierov v ľudských sídlach. Popoludňajší program tvorilo 6 príspevkov s parazitologickou, infektologickou a ekologickou tematikou, videoprezentácia o čistení podkrovia kostola v Ratkovej a workshop venovaný problematike zimného sčítania netopierov a syndrómu bieleho nosa (WNS). Spestrením programu bola výstava "Špirhač - gacek - trúlelek" o výskyte a ochrane netopierov. Seminára sa zúčastnilo 26 členov SON a sympatizantov, ale aj niekoľko poslucháčov z okruhu univerzitných študentov, pracovníkov bytových podnikov a environmentálne zameraných organizácií.

Ľuboš Korytár, Edita Miková & Marcel Uhrin

Foto: Miroslav Fulín