Úspešná realizácia projektu SOS/Birdlife

SOS BirdLife Slovensko je mimovládna organizácia zameraná na výskum a ochranu vtáctva na území Slovenska. Organizácia združuje profesionálnych i amatérskych ornitológov...

SOS BirdLife Slovensko je mimovládna organizácia zameraná na výskum a ochranu vtáctva na území Slovenska. Organizácia združuje profesionálnych i amatérskych ornitológov. BirdLife Slovensko každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s aktivitou jej členov v rámci realizácie malých členských projektov zmeraných na praktickú ochranu vtáctva a jej propagáciu v širokých vrstvách obyvateľstva. Spomedzi úspešných projektových návrhov bol roku 2010 podporený a zrealizovaný aj členský projekt pod názvom „Popularizácia ochrany vtáctva a zachovanie dážďovníka tmavého na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach“. Projekt navrhol a zrealizoval kolektív, ktorého členmi sú MVDr. Ľuboš Korytár (vedúci projektu) a MVDr. Marián Prokeš z UVLF v Košiciach, Bc. Peter Krišovský z Východoslovenského múzea v Košiciach a Ing. Martin Ceľuch,PhD. zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku. Nosnou myšlienkou projektu bola realizácia opatrení zameraných na zachovanie hniezdnej príležitosti pre dážďovníka tmavého (Apus apus) na čerstvo zateplenej budove Študentského domova UVLF v Košiciach. Zatepľovanie budov má okrem nesporného pozitívneho efektu i negatívnu stránku v podobe deštrukcie a zániku úkrytov legislatívne chránených a v celoeurópskom meradle ohrozených živočíchov, akými sú dážďovníky tmavé a rovnako tiež synantropné štrbinové druhy netopierov. V celoslovenskom meradle sa pri zatepľovaní budov sa na chránené živočíšne druhy zatiaľ neveľmi neberie ohľad (ak vôbec) a tak rok za rokom zaniká obrovské množstvo úkrytov a usmrcované (pod zatepľovacou vrstvou často zaživa pochovávané) sú tisíce dážďovníkov aj netopierov. V samotných Košiciach i napriek nespočtu zateplených panelových domov dosiaľ na nich žiaľ neexistovala ani jedna náhradná búdka pre dážďovníky, či netopiere. Týmto spôsobom je degradovaná biodiverzita našich miest a rovnako aj dedičstvo budúcich generácií ich obyvateľov. Je zaujímavé podotknúť, že sme na budovách ŠD UVLF okrem dážďovníkov tmavých zároveň lokalizovali aj úkryt cca. 55 člennej kolónie netopierov druhu raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), ktoré boli počas prác šetrne vysťahované. Dážďovníkom sme sa rozhodli pomôcť formou zostrojenia a inštalovania dvoch hniezdnych búdok obsahujúcich celkovo 24 hniezdnych dutín. Zo zdrojov SON sme 6. septembra 2010 inštalovali jednu búdku pre raniaky hrdzavé. Všetky tri búdky sú skonštruované z tvrdeného polystyrénu, ktorý kôli zabezpečeniu dlhej životnosti a vodeodolnosti nesie vonkajšiu fasádnu úpravu z malty a ochranného náteru. Búdky sme umiestnili na budovu „spodného internátu“ a orientovali sme ich západným smerom do nádvoria medzi oba internáty. To umožní, že už počas budúcoročnej hniezdnej sezóny budú môcť aktivitu a hniezdenie vtákov sledovať i samotní študenti ubytovaní na náprotivnom internáte. Búdky budú môcť takto plniť nie len funkciu úkrytu, ale i funkciu enviro-edukačnú. Za kladný postoj k ochrane dážďovníkov a netopierov na pôde univerzity v mene celého projektového realizačného tímu ďakujem vedeniu UVLF v Košiciach a študentského domova, pani Bc. Silvii Hurtukovej a firme TwinStav, realizujúcej zatepľovanie študentských domovov.

MVDr. Ľuboš KORYTÁR