Veterinárny výskum spojený s výskumom banských diel

Úspešnosť projektov zameraných na výskum netopierov sa znásobuje dobrou spoluprácou partnerských organizácií s účelom spájať rovnaké typy aktivít s rôznymi výskumnými zámermi...

Jedným z dôležitých partnerov banského projektu "Zabezpečenie ochrany populácií netopierov v banských dielach Revúckej vrchoviny" je Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Cieľom veterinárneho výskumu pod vedením Doc. MVDr. Anny Ondrejkovej je získať informácie o lyssavírusovej infekcii a vnútorných parazitoch u netopierov. Výskumu podliehajú druhy Myotis myotis, Pipistrellus pipistrellus a Eptesicus serotinus, z ktorých odborníci odoberajú krvné vzorky. Parazity sa zberajú jedincom všetkých druhov, a vzorky čerstvého trusu z každej výskytovej lokality.

So zástupcami Univerzity sa snažíme realizovať spoločné odchytové akcie, ktorými sa získajú informácie súčasne pre viacero výskumných zámerov. Z hľadiska starých banských diel ide o zistenie významnosti jednotlivých podzemných systémov, a z veterinárneho hľadiska o odber potrebných vzoriek z odchytených jedincov. Touto spoluprácou predpokladáme znižovanie odchytového nátlaku a nadmerného rušenia kolónií pri významných lokalitách. Tieto činnosti sa realizujú vďaka projektom VEGA "Monitoring vybraných etiologických agensov v populáciách insektivorných netopierov na území Slovenskej republiky" a GEF "Zabezpečenie ochrany populácií netopierov v banských dielach Revúckej vrchoviny".