Vráti sa lietavec do Jurajovej štôlne?

V dňoch 12. - 14. júla sme za pomoci našich členov a sympatizantov uskutočnili terénnu akciu zameranú na monitoring lietavca v Štiavnických vrchoch a
čistenie Jurajovej štôlne...

Napriek unikátnosti tohto druhu vieme o živote lietavca v Štiavnických vrchoch len veľmi málo. "Jediným dokladom rozmnožovania lietavca sťahovavého v tejto centrálnej časti Karpatskej kotliny je potvrdenie celoročného výskytu v Jurajovej štôlni pri Svätom Antone". Existencia kolónie tu bola zistená v období 1962 - 1987, uvádza Uhrin a kol. 1997 v literárnom periodiku Vespertilio. Lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii) je z našich druhov jedným z najrýchlejšie lietajúcich netopierov. Vysoká miera koloniality sa prejavuje na výskyte v druhovo pestrejších a početnejších zoskupeniach. V kolóniách vládne natoľko silné puto medzi jedincami, že samice koja aj mláďatá iných samíc. Jednoducho prvé čo je hladné a pýta si potravu.Je to jediny druh žijúci iba v podzemí - v baniach a jaskyniach.

O výskyte v Jurajovej štôlni nie sú žiadne aktuálne zmienky. Štôlňa už dlhší čas neposkytovala pre lietavca vhodný úkrytový priestor. Vchod do starého banského diela a jeho okolie boli husto zarastené krovinnou vegetáciou a v chodbe časom stúpla hladina vody. V dňoch 12. - 14. júla sme za pomoci našich členov a sympatizantov uskutočnili terénnu akciu zameranú na monitoring lietavca v Štiavnických vrchoch a čistenie zmienenej štôlne. Pred vchodom do štôlne sme vytvorili priestor pre letovú aktivitu netopierov a odvodnením znížili hladinu približne o 20 cm. Monitoring lietavca pomocou detektorov a odchytov do sietí sme realizovali pri vchodoch do štôlní Anna, Anton, Banište a pri šachtách do žili Terézia. Výskyt sme zatiaľ nepotvrdili, ale na základe pozorovaní a detektorovania máme nádej (nejasné zistenia) na lokalitách Banište a žila Terézia. Myslíme si, že lietavec tu stále žije. Kde je? Hrozí mu niečo? Chceme zistiť viac...

Aktivity boli podporené prostredníctvom CMS Small Grants Programme (UNEP/CMS/Conf.10.43), Secretariat of the Convention on Migratory Species of Wild Animals.

Ďakujeme všetkým zúčastneným!

Reportáž na túto tému si môžte prečítať tu

Denisa Lobbová & Ervín Hapl

Foto: D. Lobbová, E. Hapl, M. Detko, J. Rys