Výzva na predkladanie žiadostí o Malý členský projekt SON 2016

Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku otvára v roku 2016 štvrtú výzvu na podporu činnosti svojich členov...

Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku otvára v roku 2016 štvrtú výzvu na podporu činnosti svojich členov prostredníctvom programu „Malých členských projektov“. Podporené môžu byť akékoľvek aktivity členov, ktoré smerujú k ochrane a výskumu netopierov v prioritných oblastiach. Pre rok 2016 je v rámci tohto programu vyčlenená suma 1500 EUR. V závislosti od počtu žiadostí a výšky požadovaných prostriedkov, výbor SON rozhodne o podpore vybraných projektov do 5 dní od uzávierky na predkladanie žiadostí.

Prioritné oblasti projektu

 • Praktická ochrana druhov a ich biotopov, najmä v urbánnom prostredí
 • Výskum málo známych druhov alebo území
 • Ekovýchovné aktivity a propagácia netopierov

Všeobecné podmienky

 • Žiadateľ musí byť členom SON a musí mať zaplatený členský poplatok za rok 2016
 • Jednému žiadateľovi môže byť schválený iba jeden projekt
 • Maximálna výška žiadanej podpory na projekt je 500 EUR
 • Projekt je potrebné poslať v elektronickej podobe vo vyplnenom formulári najneskôr do 31. 3. 2016 na adresu info@netopiere.sk

Ďalšie podmienky

 • Finančnú podporu je možné čerpať na cestovné náklady v zmysle predpisov, materiál, tlač propagačných materiálov, nákup terénneho vybavenia a pomôcok a pod.
 • Personálne výdavky (mzda, odmena) nie sú oprávneným výdavkom
 • Vyúčtovanie a forma správy o realizovanom projekte budú upravené medzi SON a prijímateľom podpory
 • Schválený rozpočet je možné meniť v rozpočtových položkách v priebehu realizácie projektu do výšky 30 % schválenej sumy bez konzultácie
 • Maximálna dĺžka trvania projektu je od 1. 4. do 30. 11. 2016
 • Záverečnú správu je riešiteľ povinný odovzdať do 15. 12. 2016
 • Súčasťou záverečnej správy bude min. 5 fotografií z realizovanej činnosti (ktoré bude môcť SON použiť na vlastnú propagáciu) a napísanie krátkeho textu o projekte ako podklad pre aktualitu na internetovú stránku SON

Podporiť netopiere môžete tu, ďakujeme!

Formulár MČP na stiahnutie