XLI. Východoslovenský tábor ochrancov prírody

XLI. Východoslovenský tábor ochrancov prírody a krajiny (VS TOP)
29. 7. – 4. 8. 2017, Kamienka, Národný park Pieniny

XLI. Východoslovenský tábor ochrancov prírody

Cieľom VS TOP je prehĺbenie poznatkov o prírodných hodnotách územia, zoznámenie sa s problematikou jeho ochrany, so zámerom navrhnúť riešenia na zveľadenie ochrany fauny a flóry, prehĺbiť spoluprácu medzi SZOPK, ŠOP SR a úradmi ŽP. Účastníci širšej verejnosti majú pri tejto príležitosti možnosť podieľať sa na výskumných a ochranárskych aktivitách, ktoré sú naplánované odborníkmi v jednotlivých odborných sekciách.

Tábor sa na rovnakom mieste konal v roku 1984, teda pred 33 rokmi. Odvtedy sa v Pieninách mnoho zmenilo, či už po administratívnej stránke, po stránke kvalitatívneho stavu pieninskej prírody i v prístupe miestnych občanov k prírodným hodnotám územia.

Chiropterologická sekcia zahájila na tábore svoje aktivity 1. 8. odchytom netopierov na brode potoka Kamienka v blízkosti intravilánu obce. V ďalších dňoch bol program sústredený do overovania starších výskytových údajov k podkrovným kolóniám vyskytujúcich sa v sakrálnych stavbách. Kontrolované boli kostoly v obci Lesnica, Stráňany, malý kostolík v Jarabinskom prielome, gréckokatolícky kostol v obci Jarabina, gréckokatolícky chrám a malý "modrý" kostolík "na záhrade" (na cintoríne) v obci Kamienka. Našu pozornosť si zaslúžilo aj podkrovie požiarnej zbrojnice v obci Jarabina a cestný most nad potokom v obci Veľká Lesná.

Prostredníctvom odchytov do jemných nárazových sietí mali účastníci tábora možnosť vidieť netopiere zblízka, konkrétne druhy podkovár malý (R. hipposideros), večernicu severskú (E. nilsonii), netopiera vodného (M. daubentonii) a netopiera fúzatého/Brandtovho (M. mystacinus/brandtii).

Veľmi úspešná bola Noc netopierov v priestoroch Červeného kláštora, ktorej sa zúčastnilo takmer 200 návštevníkov. Pivnicu kláštora využíva k reprodukcii samičia kolónia podkovárov malých, počas Noci netopierov sme sledovali výlet kolónie a zabezpečili aj odchyt jedincov. Prednášku o netopieroch pripravil Martin Ceľuch, o envirovýchovné aktivity pre deti sa postarala Margaréta Malatinová.

Veríme, že výsledky našej činnosti získané v rámci TOPu budú Správou Národného parku Pieniny využité k ďalšiej ochrane a starostlivosti o toto územie - o chránené živočíchy a ich biotopy.

Radi by sme poďakovali našim členom a sympatizantom za vytvorenie aktívne pracujúceho chiropterologického tímu, ktorý bol zárukou úspešného naplnenia cieľov našej sekcie, menovite: Mária Jarošíková, Ján Svetlík, Soňa Nuhlíčková a Zuzana Lehká.

V neposlednom rade by sme chceli veľmi pekne poďakovať celému prípravnému výboru XLI. VS TOP za perfektne zorganizovaný tábor, menovite: RNDr. Miroslav Fulín (ZO SZOPK Bocian), Ing. Vladimír Klč, PhD. (Správa NP PIENAP-u), Mgr. Kristína Voralová (ÚV SZOPK, Správa CHKO Latorica), Ing. Milan Murín (OÚ OSŽP Košice, ZO SZOPK Trebišov), Ing. Juraj Jedinák (starosta obce Kamienka), Ing. Jakub Jandel (ZO SZOPK Trebišov), RNDr. Janka Fulínová (ZO SZOPK Bocian), Mgr. Sylvia Máteová (ZO SZOPK Trebišov).

ĎAKUJEME