Radikálny zánik úkrytov pod Kamennou babou - začali sme riešiť ich náhradu

V ústí Lačnovského kaňona pod krásnou skalnatou Kamennou babou stáli donedávna staršie nevyužívané budovy. Ich opustené priestory poskytovali domov mnohým druhom netopierov.

Radikálny zánik úkrytov pod Kamennou babou - začali sme riešiť ich náhradu

V ústí Lačnovského kaňona pod krásnou skalnatou Kamennou babou stáli donedávna staršie nevyužívané budovy. Ich opustené priestory poskytovali domov mnohým druhom netopierov. Netopiere využívali najmä ich podkrovia, ale aj opustené miestnosti a štrbiny vo fasáde, pod krytinou či za obkladmi. Každoročne mohlo ísť o výskyt niekoľkých desiatok až stoviek netopierov, ktoré tieto budovy zrejme využívali aj na reprodukciu. 

Nový majiteľ týchto objektov začal v roku 2017 s čiastočnou rekonštrukciou, avšak statické hodnotenie ukázalo zlý technický stav základov a budovy museli byť kompletne zdemolované. Netopiere tak v priebehu veľmi krátkeho obdobia prišli o množstvo úkrytov, na ktoré boli roky zvyknuté. 

Začiatkom augusta 2022 sme sa zúčastnili Východoslovenského tábora ochrancov prírody, ktorý sa konal priamo v tejto lokalite, na okraji chráneného územia európskeho významu SKUEV Kamenná baba. Našim cieľom bolo preskúmať územie so zameraním na okolie zbúraných objektov, a zistiť, kam sa kolónie netopierov presťahovali. Prezreli sme desiatky lesných objektov v blízkom aj širšom okolí, avšak relevantné nálezy výskytu netopierov v chatách a domoch sme nezistili.

Lesné druhy sme skúmali tiež v ich prirodzenom prírodnom prostredí - bola použitá kombinácia viacerých metód. Pri odchytoch do siete sa používali čierne nárazové siete – 1-2 ks podľa možností s dĺžkami 6-12 m. Na nahrávanie hlasov netopierov boli použité bat-detektory typu: EchoMeter Touch 2 (Wildlife Acoustic, USA), Batlogger A (Elekon, Švajčiarsko). Na analýzu boli použité aplikácie: Echometer (Auto ID funkcia), Kaleidoscope a Batexplorer. V území boli taktiež vizuálne kontrolované jaskyne a iné skalné útvary. 

V území bolo týmto prieskumom zistených celkom 15 druhov netopierov: 

Barbastella barbastellus
Eptesicus nilssoni
Eptesicus serotinus
Myotis bechsteinii
Myotis brandtii
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus austriacus
Plecotus sp.
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

Je však nutné konštatovať, že sme nenašli žiaden významný úkryt týchto druhov. Taký obdobnému tým zaniknutým úkrytom. Početnosti u zistených druhov boli tiež slabé, jednalo sa spravidla o záznamy pár jedincov. 

V území na nachádza jedno významné zimovisko – jaskyňa Zlá diera. Táto lokalita je dlhoročne monitorovaná a pri poslednej kontrole 21. 1. 2022 tu zimovalo celkom 218 netopierov: 161 ex. M. emarginatus, 47 ex. R. hipposideros, 8 ex. M. myotis, 1 ex. M. bechsteinii a 1 ex. R. ferrumequinum (Ceľuch & Kaňuch, nepubl. údaje). V prechodnom období v čase tábora nebola jaskyňa kontrolovaná, ale bol uskutočnený odchyt pred jej vstupom, počas ktorého bola zistená prítomnosť jedincov R. hipposideros, R. ferrumequinum a M. emarginatus

Zánik úkrytov sme zatiaľ aspoň čiastočne riešili vyvesením niekoľkých štrbinových búdok, ktoré môžu poskytnúť domov pre desiatky až stovky netopierov rôznych druhov, nielen synantropných, ale aj lesných. Inštalované boli na objekty v blízkosti lesa - chaty, budovy, do konštrukcie na vstupnú bránu Lačnovského kaňona. V týchto aktivitách plánujeme pokračovať aj v ďalšom roku, v rámci projektu LIFE+ PODKOWIEC TOWERS

Búdky nám pomohli skonštruovať deti a účastníci tábora, v rámci workshopu na výrobu búdok, podporeného vďaka projektu BAT4MAN. Prezentovaný bol spôsob výroby, ale aj samotná realizácia, a následné vyvesenie búdok s prednáškou o netopieroch. Všetci účastníci si v priebehu niekoľkých dní mali tiež možnosť prezrieť zaujímavú putovnú výstavu o živote netopierov. 

Aktivity boli finančne podporené z projektov BAT4MAN-HUSKROUA/1702/6.1/0021 a LIFE+ PODKOWIEC TOWERS - LIFE20 NAT/PL/001427. 

Text: D. Lobbová, M. Ceľuch

Fotky: D. Lobbová, G. Nusová, M. Hrivňak, D. Kundrat


Netopiere