Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku

Od 1. januára 2012 do konca roka 2015 prebiehal celoslovenský projekt LIFE+ (LIFE10 NAT/SK/000079) zameraný na riešenie problematiky ohrozenia a ochrany dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách. Hlavným riešiteľom projektu je Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), projektovými partnermi sú Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko a Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON). Hlavným cieľom projektu bolo zastavenie súčasného klesajúceho trendu veľkosti populácií dážďovníka tmavého a raniaka hrdzavého na Slovensku a ochrana ich hniezdisk a úkrytov v urbanizovanom prostredí.

Hlavné aktivity projektu:
1. Vypracovanie metodiky na ochranu dážďovníka tmavého, netopierov a ostatných druhov počas rekonštrukcie a zatepľovania budov
2. Monitoring populácie dážďovníka tmavého a raniaka hrdzavého vo vybraných urbanizovaných územiach
3. Vzdelávania a odborná príprava hlavných zainteresovaných subjektov a úradov
4. Vypracovanie usmernenia a príručky ochrany vtákov a netopierov počas zatepľovania a rekonštrukcie budov
5. Implementácia praktických modelových opatrení na ochranu dážďovníka tmavého a ďalších druhov vtákov a netopierov počas rekonštrukcie a zatepľovania budov
6. Inštalácia špeciálnych hniezdnych búdok pre dážďovníky a netopiere
7. Vydávanie propagačných materiálov a prezentácia projektu v médiách
8. Národné a medzinárodné stretnutia so zainteresovanými subjektami a osobami, prednášky, workshopy a exkurzie v mestách a na školách

Doplňujúce informácie môžte nájsť na: www.dazdovniky.vtaky.sk, www.vtaky.sk, www.rorysi.cz, www.commonswift.org

Projekt bol finančne podporený v rámci programu Európskej únie LIFE+ Nature and Biodiversity

Projektové územie: celé územie SR

Správa za rok 2012: Inception Report

Správa za roky 2012 a 2013: Mid-term Report

Záverečná správa: Final Report