Ochrana netopierov v starých banských dielach na Slovensku

Projekt bol schválený prostredníctvom CMS Small Grants Programme, Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, Secretariat of the Convention on Migratory Species of Wild Animals.

Kód projektu: UNEP/CMS/Conf.10.43

Obdobie realizácie aktivít: 15. 10. 2012 - 15. 10. 2014

Cieľ projektu:

Identifikovať podzemné priestory starých banských diel významné z hľadiska výskytu netopierov, hľadať a navrhnúť riešenia pre zabezpečenie otvorov tak, aby z hľadiska bezpečnosti nedochádzalo k ich bežnej likvidácii. Projektovým územím sú prioritne oblasti orografického celku Revúcka vrchovina a Štiavnické vrchy. Terénna práca pozostávala z celoročného dohľadávania existujúcich otvorov do starých banských diel, potenciálne vhodných pre letovú aktivitu netopierov a sezónny monitoring výskytu netopierov.

V Štiavnických vrchoch boli uskutočnené dve nosné aktivity. Prvou bolo zistenie druhového zloženia a početnosti netopierov využívajúcich priestory bane Šopfer, druhá spočívala v zlepšení podmienok prostredia pre výskyt netopierov v Jurajovej štôlni (odstraňovanie náletovej vegetácie, prehlbovanie jarku s cieľom znížiť stav vodnej hladiny).

Kľúčovými druhmi ochrany sú druhy Miniopterus schreibersii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros.

Partnerom projektu bola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá bola zodpovedná za realizáciu telemetrického prieskumu prvých dvoch cieľových druhov v oblasti Revúckej vrchoviny.