Zabezpečenie ochrany populácií netopierov v banských dielach Revúckej vrchoviny

Projekt bol schválený prostredníctvom GEF Small Grants Programme "UNOPS" (United Nations Office for Project Services).

Kód projektu: SVK/SGP/OP5/Y2/CORE/2012/023

Obdobie realizácie projektových aktivít: november 2012 - 31. máj 2014

Hlavným cieľom je ochrana biodiverzity, ktorá je závislá na existencii starých banských diel, spojená s riešením problémov komunity vyplývajúcich z ich existencie (bezpečnosť). Súčasne je snahou vytvoriť priestor pre komunitu - na ekonomické aktivity založené na využití zachovávanej biodiverzity pre rozvoj cestovného ruchu. Výstupom projektu by mal byť návrh a realizácia modelového riešenia zachovania banských priestorov významných z hľadiska výskytu netopierov pre oblasť orografického celku Revúcka vrchovina, ktoré by bolo možné následne aplikovať v iných banských oblastiach Slovenska.

Aktivity projektu:

1. Komunikácia a získavanie informácií k vyhľadávaniu existujúcich vstupov do banských diel – komunikácia s miestnymi samosprávami, organizáciami lesného hospodárstva, poľovnými združeniami, štátnym geologickým ústavom a štátnou ochranou prírody

2. Plošné mapovanie – vyhľadávanie vstupov do banských diel, zapracovanie nových údajov do štátneho zoznamu (databázy) starých banských diel*

3. Identifikácia významnosti pre netopiere, pozorovanie, odchyt, detektoring*

4. Identifikácia letových koridorov a lovných teritórií (telemetria, detektoring)

5. Návrh riešenia zabezpečenia významných lokalít a realizácia aktivít vedúcich k ich zabezpečeniu

6. Spracovanie podkladov pre program starostlivosti, spracovanie výsledkov k hodnoteniu priaznivých stavov dotknutých druhov netopierov, spracovanie návodov a odporúčaní pre replikáciu projektu (opakovateľnosť v iných banských oblastiach Slovenska)

7. Identifikácia subjektov hospodáriacich na lovných biotopoch, identifikácia množstva a typu používaných pesticídov. Prejednanie zámeru s dotknutými subjektami a príprava podkladov pre vyhlásenie takejto oblasti

8. Vypracovanie postupu vedúcemu k uplatneniu opatrenia zamedzenia používania pesticídov aplikovateľného aj v iných oblastiach Slovenska

* hlavná aktivita projektu UNEP/CMS/Conf.10.43 - kofinancovanie

Aktivity 7 a 8 sú riešené v spolupráci so ŠOP SR.

Partnermi projektu sú ŠOP SR, Banská Bystrica, ŠOP SR - Správa NP Muránska planina, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, obce Nandráž, Rákoš, Sirk, Turčok, Štátne lesy SR, OZ Revúca, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Rudné bane šp., Spišská Nová ves.