Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu

V rokoch 2013–2015 sa na Slovensku realizoval rozsiahly monitoring európsky významných druhov a ich biotopov. Tento pilotný projekt sa realizuje pod dohľadom Štátnej ochrany prírody SR a odborné aktivity koordinuje Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie. SON v tomto projekte figuroval ako dodávateľ údajov za skupinu netopierov. Všetky naše druhy patria medzi európsky chránené živočíchy a na účely monitoringu ich populácií sme vytvorili systém piatich špecifických metodík v závislosti od jednotlivých ekologických skupín druhov. Konkrétne sa jedná o: sčítanie počas obdobia reprodukcie v úkrytoch [metodika označená ako M1], sčítanie na podzemných zimoviskách [M2], odchyt do sietí počas letného obdobia [M3], mapovanie výskytu pomocou odchytu do sietí pred podzemným úkrytom v jesennom období [M4], mapovanie výskytu pomocou ultrazvukového detektora na tranzekte [M5] a sčítavanie vyletujúcich netopierov z podkrovného úkrytu [M6]. Týmito metodikami sa monitoruje všetkých 28 druhov, ktoré boli zistené na našom území, spolu približne na 450 trvalých monitorovacích plochách (TML) v rámci Slovenska. Do projektu sa zo strany SON zatiaľ zapojilo 27 spolupracovníkov, členov SON.


Podrobné informácie o jednotlivých metodikách ako aj zoznamy druhov, ktorých sa dané metodiky týkajú, poskytnú koordinátori skupiny M. Uhrin (marcel.uhrin@gmail.com) a P. Kaňuch (kanuch@netopiere.sk), alebo je možné si ich stiahnuť na projektovej podstránke Inštitútu Daphne.


Mapka: Prehľad TML na ktorých sa monitorujú netopiere