Betliar, 2009

Druhy:
Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), podkovár južný (Rhinolophus euryale), netopier brvitý (Myotis emarginatus), večernica pozdná (Eptesicus serotinus)

Problém:
Drevená strešná konštrukcia je napadnutá drevokazným hmyzom. Je potrebné ošetrenie trámov náterom. Viaceré ochranné prostriedky sú však toxické pre netopiere.

Riešenie:
Na základe zoznamu chemických prípravkov na ošetrovanie dreva bol vybratý prípravok neškodný (pri povrchovom kontakte) pre netopiere – Bochemit QB. Podobný produkt s názvom Bochemit Plus nie je vhodný, pretože obsahuje látku tebuconazol ktorá môže byť nebezpečná pre cicavce. Ošetrené náterom boli len postihnuté časti trámov a práce boli realizované v zimnom období – v čase neprítomnosti netopierov.