Ratková, 2010

Druhy:
Netopier veľký (Myotis myotis), netopier ostrouchý (Myotis blythii), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

Problém:
Akumulácia veľkého množstva guána na podkroví kostola. Odhadom cca 6 ton. Problém so zápachom, riziko preťaženia klenby pri poškodení strechy. Od roku 2010 zabezpečujeme pravidelné čistenie.

Riešenie:
Z prostriedkov získaných vo forme daru Z exkurzií anglických kolegov boli uhradené náklady na vyčistenie guána (trusu netopierov) v roku 2009 - spolu 205 vriec, hmotnosť cca 6 ton. Podkrovie bolo takmer úplne vyčistené. Guáno sa uložilo v sklade a bude k dispozícii na predaj za dobrovoľný príspevok. Casť guána bola odobratá do Nitry, za účelom jeho spracovania a maloobchodného predaja v budúcnosti.